Le nsiza-kufunda isekelwe esahlukweni 15 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?

Kwanele yini ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, noma ingabe kukhona okunye akulindele kulabo abamkhonzayo?