Dlulela kokuphakathi

Izethulo Zezincwadi ZeBhayibheli

La mavidiyo amafushane anikeza ulwazi oluwusizo mayelana nalokho okwakwenzeka lapho kubhalwa incwadi yeBhayibheli ngayinye nalokho ekuqukethe. Sebenzisa lezi zifundo ukuze ukujabulele kakhudlwana ukufunda nokutadisha iBhayibheli futhi uzuze nakakhulu kukho.

Isethulo Sika-Ezra

UJehova ugcina isithembiso sakhe sokukhulula abantu bakhe ekudingisweni eBhabhiloni nesokubuyisela ukukhulekela kweqiniso eJerusalema.

Isethulo SikaNehemiya

Incwadi yeBhayibheli kaNehemiya inikeza bonke abakhulekeli beqiniso namuhla izifundo ezibalulekile.

Isethulo SamaHubo

Incwadi yamaHubo isekela ubukhosi bukaJehova, isize futhi iduduze labo abamthandayo, ibonise nendlela uMbuso wakhe ozoshintsha ngayo umhlaba.

Isethulo SezAga

Thola isiqondiso esivela kuNkulunkulu cishe kuzo zonke izici zokuphila kwethu—kusukela kwezebhizinisi kuye ezindabeni zomndeni.

Isethulo SomShumayeli

Inkosi uSolomoni icacisa izinto ezibaluleke ngempela ekuphileni iziqhathanise nezinto ezingqubuzana nokuhlakanipha kwaphezulu.

Isethulo SesiHlabelelo SeziHlabelelo

Uthando olungapheli lwentombazane engumShulamithi ngomalusi lichazwe “njengelangabi likaJah.” Kungani?

Isethulo Sika-Isaya

Incwadi ka-Isaya ineziprofetho ezingashayi phansi. Ingakwenza umethembe ngokwengeziwe uJehova njengoMgcwalisi wezithembiso noNkulunkulu wensindiso yethu.

Isethulo SikaJeremiya

UJeremiya wanamathela ngokwethembeka esabelweni sakhe njengomprofethi naphezu kobunzima. Cabanga ngokuthi isibonelo sakhe singawasiza kanjani amaKristu namuhla.

Isethulo SesiLilo

Incwadi yesiLilo ibhalwe umprofethi uJeremiya futhi ibonisa indlela ayedabuke ngayo ngokuchithwa kweJerusalema nendlela ukuphenduka okuholela ngayo ekuzuzeni umusa kaNkulunkulu.

Isethulo SikaHezekeli

UHezekeli wafeza zonke izabelo ayezinikwe uNkulunkulu ngokuthobeka nangesibindi, kungakhathaliseki ukuthi zinzima kangakanani. Isibonelo sakhe siwusizo kakhulu kithi namuhla.

Isethulo SikaDaniyeli

UDaniyeli nabangane bakhe baqhubeka bethembekile kuJehova kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani. Isibonelo sabo nokugcwaliseka kweziprofetho kungasizuzisa manje, kulesi sikhathi sokuphela.

Isethulo SikaHagayi

Isiprofetho esibonisa ukubaluleka kokubeka izinto eziphathelene noNkulunkulu kuqala ekuphileni kwethu kunezinto esizithandayo.

Isethulo SikaZakariya

Imibono neziprofetho eziningi ezivela kuNkulunkulu zaqinisa ukholo lwabantu bakaNkulunkulu esikhathini esidlule. Lezi ziprofetho zisaqhubeka zisiqinisekisa ukuthi uJehova usasisekela nanamuhla.

Isethulo SikaMalaki

Iyisiprofetho esinezimiso zikaJehova, umusa nothando lwakhe okungashintshi. Inikeza nezifundo ezibalulekile eziwusizo osukwini lwethu.

Isethulo SikaMathewu

Jabulela ukuthola imininingwane eyisisekelo ngale ncwadi yeBhayibheli, iVangeli lokuqala kwamane.

Isethulo SikaMarku

Incwadi emfushane emaVangelini, ukulandisa kukaMarku kunikeza amazwibela okubusa kukaJesu esikhathini esizayo njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.

Isethulo SikaLuka

Yini etholakala eVangelini likaLuka kuphela?

Isethulo SikaJohane

Indaba kaJohane ibonisa indlela uJesu ayesithanda ngayo isintu, isibonelo sakhe sokuthobeka nokuthi unguMesiya​—iNkosi yesikhathi esizayo yoMbuso kaNkulunkulu.

Funda Okwengeziwe

IZINCWADI NEZINCWAJANA

IBhayibheli—Uyini Umyalezo Walo?

Uyini umyalezo weBhayibheli oyisisekelo?