Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

Ru rdohp yahc noʼ

Bysaglo maasy bia rtsô noʼ ru rdohp noʼ. Bio to lgaar ru rdohp noʼ ma gahx de lî.

 

Bio ru ma gahx de lî

¿Bia rtsô noʼ ru rdohp noʼ lá?

Xtestǐgü yahc Jehová rdohp noʼ chohp dze leñy semaan lehty gtsô noʼ adoraar Dios (Hebreos 10:24, 25). Ru rdohp noʼ, bêy tsa gyre meñy ni riuʼlaadzy, we rsêdy noʼ lo Bíibly no rüieʼ noʼ xnahc gsobdîdz noʼ lêü lo dguilmbahñy noʼ.

Xtahl dze ru rdohp noʼ sidnǒ ru gac guilrnabdîdz no ru ihcahpy yame ru segahc bêy gynî meñy tsa we. Gyréeü rsulóoü no rluhxu rûl yame no rtsô yame oración.

Micse nehx naquiʼ xtestǐgü Jehová bêy tsaʼiʼ; nitisy dxu riuʼlaadzy bêy guiâd. Ru gydzihñiʼ nehx sguquiix yame lî no nehx gynǎb yame guun lî.