Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

¿Bia lêü Xgobieern Dios lá?

¿Bia lêü Xgobieern Dios lá?

¿Bia lêü ṉîiʼ . . .

 • ... behch ni sinǒ noo leñy dguilmbahñy noo lá?

 • ... behch ni rnihzy meñy lguiaa lá?

 • ... to gobieern de gybâ lá?

 NI NE XDÎDZ DIOS

«Dios ni nuu gybâ cuaqyme to gobieern ni nehx ziuʼ dze snihty.» (Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo.)

«[Dios] bydê xîñyme noo; no guilguxtisy [o gobieern] biânu chehxme.» (Isaías 9:6.)

XNAHC RAGNǑÜ GAṈ NOO LÊÜ

 • Gacu to gobieern ni gtsô guilguxtisy lo guidzyliee no gagnǒü gyre noo (Isaías 48:17, 18).

 • Nguêly gahc gybôü guilguíhts no were tsuu noo guuxt lo to guidzyliee cǒby (Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4).

 ¿NUU BIA NACU GLILAADZY NOO NI NE XDÎDZ DIOS LÁ?

Sé, nuu micze chohpu:

 • Ni ptsô Jesús ru güyuʼme lo guidzyliee bydêü dîdz ni gtsô xgobieen Dios. Jesús blû xdicíplme gynǎb yame lo laʼy lehty nxahl Dios Xgobieern no ñahc ni raglaadzyme lo guidzyliee (Mateo 6:9, 10). Segahc ni blûme no ni btsôme rdêü dîdz xnahc griuqueʼ ni günǎb yame.

  Ru güyuʼ Jesús lo guidzyliee biânme meñy yahc ni galahn, psiaḻme meñy nguǐdz yahc no xta bispahñyme meñyguty yahc (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Com lême gac Rey de Xgobieern Dios, por lêwe bêy ptsôme ni mos yahc. No lêü rdê dîdz gtsôme xtahl ni mos par meñy tsuu lo guidzylee cǒby (Revelación 11:15).

 • Gadahl ni dirquihñy yahc lo guidzyliee lêü rdê dîdz ba nguêly gahc guiâd Xgobieern Dios. Jesús günî, antsy guidnǒ Xgobieern Dios paaz lo guidzyliee, ñuʼ guilrlahn, xuurôb yahc no ngaʼdy zaʼ meñy yahc ni nehx rsobdîdz Dios (Mateo 24:3, 7).

  Ninaʼ gawieʼ noo gayahc gyresy ni nahqsy lo guidzyliee. Lêwe rlilaadzy noʼ que nguêly gahc Xgobieern Dios gybô gyreeü.

 BA GÜYUʼ DZE BNABDÎDZIʼ LÎ

¿Xnahc tsuu meñy yahc lo guidzyliee ru ba Xgobieern Dios gtsô xguilguxtisy lá?

Gydziǎliʼ ni rcahpy Xdîdz Dios lo SALMO 37:29 no ISAÍAS 65:21-23.