¿Bia lêü bêy ñagnǒ lî . . .

  • ... meñy rahp xchoʼ guilnaṉ lá?

  • ... líibr yahc ni rzaʼ meñy naṉ lá?

  • ... Xdîdz Dios lá?

 TO MQUIEE NI BZÂ BÍIBLY GÜNǍBME LO DIOS

«Gugnǒ nâ lehty guieñaü [...] xdîdziʼ we ni ulí.» (Salmo 119:144, 160, Traducción del Nuevo Mundo.)

Xtahl meñy yahc ba bcahpy Xdîdz Dios guilrnabdîdz yahc ni gudahp yame.

¿Ñuʼlaadziʼ ncahpy Xdîdz Dios xguilrnabdîdziʼ lá?

Güiaa lo Internet no pxǎl lo jw.org.

GULETY publicación yahc

 ¿BIA DE LO GYRE GUILRNABDÎDZRIEʼ YAHC MAHP RZAHC PAR LÎ LÁ?

^ par. 16 Nuü lo dîdzxtely no sriìñy dîdz yahc

^ par. 17 Nuü lo dîdzxtely no sriìñy dîdz yahc

^ par. 18 Nuü lo dîdzxtely no sriìñy dîdz yahc