Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo ṟohp ni sidnǒü

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

dîdzrie’

Notisy mos yahc ni siâd de Dios

 LECCIÓN 9

¿Xnahc bêy tsuu famiily yahc guuxt lá?

¿Xnahc bêy tsuu famiily yahc guuxt lá?

1. ¿Bia nacu rsahc guidzñaa meñy lo cibiily lá?

Jehová Dios rxihly, de lême siâd xtahl notisy mos yahc, riuʼlaadzyme tsuu famiily yahc guuxt (1 Timoteo 1:11). Lême ptsô lehty ñuʼ guiltsiahl. Ru ridzñaa meñy lo cibiily ragnǒü lehty guisniʼsy xîñy yame no sehc ragnǒü lehty tsuu famiily guuxt. Cristiaan yahc rahp yame ni gsobdîdz yame ley yahc ni rbô gobieern lehty guidzñaa yame lo cibiily. Xdîdz Dios rnîü de José, ni bisni’sy Jesús neʼ lo guidzyliee: «Guhc registrar lême no María, ni ba nac xtsiahlme bêygahc ba nac dîdz» (Lucas 2:5.)

¿Xnahc rüieʼ Dios guiltsiahl lá? Lême raglaadzy ru ridzñaa to mquiee no to ngünâ nehx bêy gsaʼn saʼ yame. Jehová raglaadzyme que meñy ni ba bidzñaa nehx guisquiê saʼ yame no sto ni nehx nac xtsiahl (Hebreos 13:4). Jehová neelaadzyme gtsiily yame cibiily (Malaquías 2:16). Per, rdême ñahs to meñy bêy gtsiily cibiily no guidzñaa sto bal to dic lêyame ganǒ sto ni nehx nac xtsiahl. (Bîl Mateo 19:3-6, 9.)

2. ¿Xnahc güieʼ saʼ to mquiee no to ngünâ ni ba bidzñaa lá?

Jehová psâ mquiee no ngünâ lehty gagnǒ saʼ ru ba bidzñaa yame (Génesis 2:18). Mquiee ndzubihqy leñy yuʼ, por lêü gydême ni tedydze xfamiilyme no glûme lê lguiaa Dios. Segahc gtsôme xta ru bêyu lême porni ndziime xtsiahlme. Meñy ba bidzñaa rahp yame ni guintsii saʼ no gysacbêy saʼ yame. Xdîdz Dios néeü: «To to laʼd guintsii xtsiahl se bêy ndzii la’d la’dgahc, por sto laad, ngünâ ni ba bidzñaa rahpme ni gapme xchoʼ guilrsacbêy xtsiahlme» (Efesios 5:33). No, porni gyrop yame nac meñy guilquiee, segahc rahp yame ni gysiâl xguilquiee saʼ yame lehty tsuu yame guuxt. (Bîl Efesios 4:31, 32; 5:22-25, no 1 Pedro 3:7.)

3. ¿Bêy nsaʼn saʼ meñy ni nehx dxiee guuxt no xtsiahl lá?

Bal meñy ni ba dxiee no xtsiahl rahp probleem, gtsô yame xta ru bêyu lehty guintsii saʼ yame (1 Corintios  13:4, 5). Xdîdz Dios nehx rnîü gsaʼn saʼ meñy rahp xtsiahl lehty gyriû yame lo xprobleem yame. (Bîl 1 Corintios 7:10-13.)

4. ¿Bia riuʼlaadzy Dios par mbiǔx yahc lá?

Jehová riuʼlaadzyme tsuu mbiǔx yahc guuxt. Xdîdz Dios néeü: «Bxihly, mbiuxtohpy, lo guilxtohpiʼ, no bixihly lidzydôiʼ lo xdze xguilxtohpiʼ» (Eclesiastés 11:9). Lêsuwe galûme lêyame lehty tsuu yame guuxt ru nac yame mbiuxtohpy. Segahc raglaadzyme ihcaʼ yame xguilnan no xguilrilwiidz xingüsahn yame (Colosenses 3:20). Segahc, raglaadzyme gyxilynǒ yame gtsô yame xdzîñyme no de Xîñyme Jesús. Xdîdz Dios rilwiidzu: «Guitsalogaaü lî, ni naʼ, de Dios ni psâ lî lêgaa mbiuxtohpy lî, antsy guiâd dze ngan yahc» (Eclesiastés 12:1). (Bîl Mateo 19:13-15 no 21:15, 16.)

5. ¿Xnahc bêy gagnǒ ngüsahn yahc lehty tsuu xîñy yame guuxt lá?

Ngüsahn yahc gtsô xta ru bêyü lêyame lehty gydê yame xîñy yame ni tedydze, ni guts yame no to yuʼ ru tsuu yame (1 Timoteo 5:8). Per dac niwesy. Segahc rahp yame ni glû yame xîñy yame lehty guintsii yame Dios (Efesios 6:4). Ru dǎd no mǎm rintsii yame Dios, lêü moodni ragnǒü xîñy yame lehty gtsô yame modegahc. Ru rquihñy yame Xdîdz Dios lehty glû yame xîñy yame niwe bêy ntsêü xguilriehñy yame lehty gtsô yame ni mos. (Bîl Deuteronomio 6:4-7 no Proverbios 22:6.)

Ru mbiǔx yahc rtsô ni mos rquihñu gxilynǒ noo lêyame. Segahc siuʼ dze ihquihñy yame guilrilwiidz, niwe gagnǒü lehty di gtsô yame behch ni gtsunee lêyame (Proverbios 22:15). Micse se lêü, guilrilwiidz nehx rahpu ni gtsuneeü lêyame. Xdîdz Dios néeü: «Dǎd yahc, di gtsunee laʼd ximbiuux laʼd, lehty di tsuu yame triixt» (Colosenses 3:21.)

Xtestǐgü yahc Jehová ba psâ yame líibr yahc ni ragnǒ ngüsahn no mbiǔx yahc. Gyreeü siâdu de lo Bíibly. (Bîl Salmo 19:7, 11.)