Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo ṟohp ni sidnǒü

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

dîdzrie’

Notisy mos yahc ni siâd de Dios

 LECCIÓN 3

¿Ulihpu siâdu de Dios notisy mos yahc ni sidnǒ Bíibly lá?

¿Ulihpu siâdu de Dios notisy mos yahc ni sidnǒ Bíibly lá?

1. ¿De dxu siâd Bíibly lá?

Notisy mos ni siâd lo Bíibly lêwe gap noo guilmbahñy ni nehx sluhx neʼ lo Guidzyliee (Salmo 37:29). Líibrieʼ sidnǒü 66 libryâñy yahc ni bzâ 40 mquiee tsiâwy yahc ni güle Dios lê. Gây líibr ni rislo bzâ Moisés lêü ba rahp tson míily gây gayû ihs, no líibr ni siâd ru rluhx Bíibly bzâ apóstl Juan lêü ba rahp bêy di míily guê gayû ihs. Guilriehñy ni siâd lo Bíibly siâdu de Dios. No espíritu santo güninǒme meñy bzâ lêü (2 Samuel 23:2). Mquierieʼ yahc bzâ yame lo guehtsy ni briû lo xguilriehñy Dios no dac de xguilriehñy yame. Xdîdz Dios néeü: «Mquiee yahc günî yame por Dios porni gugnǒ espíritu santo lêyame» (2 Pedro 1:21). Lêsuwe, de Jehová siâd Bíibly. (Bîl 2 Timoteo 3:16.)

2. ¿Bia nacu bêy glilaadzy noo que Bíibly rnî ni ulí lá?

Porni Bíibly siâdu de Dios. No rlilaadzy noʼ lêü, porni rnîü lguiaa dze yahc ni siâd méer mod gacu, nirieʼ nehx bêy ntsô meñy yahc lêü (Josué 23:14). Tosy Dios ni gyreeü bêyu lê rtsô lêü. Xdîdz Dios néeü que Jehová «desde ru guslooü rnî xnahc luhxu, no desde bastseediâ ni queñysiaʼ gac» (Isaías 46:10).

Bal to líibr siâdu de Dios, bêy ṉî noo nehx nuu sto líibr bêy lêü. Míily de miyón de Bíibly ba cuaʼ meñy lêü lo gayû dîdz yahc. Micse bastseediâ güiâü, rdahcu no ni rnî cieensy. Segahc, 40 mquiee yahc ni bzâ lêü nehx rleʼ saʼ xdîdz yame. * Sehc, to to lo xguehtsyü neñy xguilndzii Dios no rahpu podeer lehty gtsêü mod nac meñy yahc. Lêsuwe, miyón yahc de meñy ruieʼ yame Bíibly «dac bêy xdîdz meñy yahc, sino, bêy ni ulihpu nacu, bêy xdîdz Dios» (1 Tesalonicenses 2:13.)

 3. ¿De bia ganî Bíibly lá?

Bíibly sidnǒü dîdz yahc ni ulihpu mos. Rnîü lguiaa ni mos yahc ni rinbêy Dios lehty tsuu meñy yahc guuxt. Rsaʼdu que ru guslo güyuʼ meñy lo guidzyliee nehx bzobdîdz yame Dios no lêsuwe byniʼdy yame ni mbahñy yame togahqsy leñy to paraís no rnîü xnahc guibguiat gac lgaar mose sto. Xdîdz Dios néeü que Dios «gychême nseʼlo yame, no ba nehx siu’r guilguhty, ni nehx siu’ yame triixt ni nehx gxû yame no ba nehx siu’ yôb». (Bîl Revelación [Apocalipsis] 21:4.)

Xdîdz Dios sidnǒü ley yahc, principio yahc no guilrilwiidz. Segahc ráaü noo xnahc rtsô Jehová no meñy yahc, no lêü rbô lo byniʼ mod nacme. Lêsuwe, Bíibly ragnǒü lehty gysaglo noo lême. Segahc, rlûü noo xnahc bêy gac noo xmíigüme. Xdîdz Dios néeü: «Li gydziñygahx Dios, no lême gydziñygahxme laʼd» (Santiago 4:8). (Bîl Salmo 19:7, 11 no Santiago 2:23.)

4. ¿Bia bêy gagnǒ noo lehty guieñy noo Bíibly lá?

Lehty ñeñy yame saʼgru ni ne Xdîdz Dios, Jesús pquihñyme bersícül yahc no güloxñahsme lêü. Xdîdz Dios néeü: «No guslome desde Moisés no gyre Profet yahc güloxñahsme lguiaa lême lo gyre Scrituur yahc» (Lucas 24:27).

Modehp güiâ foyetrieʼ lehty guieñy noo saʼgru ni rlû Xdîdz Dios.

Seguure tsulaadziʼ gaṉiʼ maasy lguiaa notisy mos yahc ni rahp Dios par noo. Per, nuu meñy yahc ni nehx rguʼihqy gysêdy, no sriěñy yame xta rdziaʼdzy ru dxuhch rninǒ lêyame lguiaaü. Per di gydêdiʼ ñahs meñy gtsô lehty gyriugáaniʼ. Porni mod ne Bíibly, meñy ni rsêdy lguiaa Dios gap yame guilmbahñy ni nehx sluhx. Xdîdz Dios néeü: «Nirieʼwe guilmbahñy ni nehx sluhx, bal gasêdy yame de lî, tosy Dios ulí, no de Jesucristo, ni pxahliʼ lê» (Juan 17:3.)

 

^ par. 3 Buieʼ lo líibr La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?