Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

 LECCIÓN 6

¿Nuu to speraans par meñyguty yahc lá?

¿Nuu to speraans par meñyguty yahc lá?

1. ¿Bia speraans nuu par meñyguty yahc lá?

Ru Jesús güyuʼ lo Guidzyliee, guhty to xmíigüme ni güyuʼ lee Lázaro. Güyuʼme leñy to guieedzy ni lee Betania, gahx de Jerusalén. Ru bydzihñy Jesús, Lázaro ba rahp tahp dze ni guhty. Jesús güiaa tosy no Marta no María —bysiaan yahc mquiee ni guhty— ru bygaʼdzyme, no nguêlygahc bydzihñy xtahl meñy. ¿Naṉiʼ blaty bxihly Marta no María ru buieʼ yame bispahñy Jesús bysiaan yame lá? (Bîl Juan 11:21-24, 38-44.)

Laht notisy mos ni sidnǒ Bíibly rnîü gybahñy meñyguty yahc. Marta baagahc bysêdyme que Jehová rdê xdîdz glesy meñy ba guhty lehty guibguiat tsuu yame lo Guidzyliee. Xdîdz Dios néeü: «Bal rehty to meñy, ¿bêy guibguiat gybahñyme sto lá? [...] Lî ihqueiʼ rieedz, no nâ ihcahpia lî. No gyre ni ptsôiʼ gxilynǒyu» (Job 14:14, 15).

2. ¿Xnahc nuu meñyguty yahc lá?

Dios gúme Adán: «Yudee naquiʼ no yudee gahque guibguiatiʼ» (GÉNESIS 3:19).

Meñy yahc güiâ noo de «yudee» (Génesis 2:7; 3:19). Nehx nac noo to espíritu ni mbahñy leñy to cuerp de biahl no dziht. Nac noo de biahl no dziht, no nehx rbiʼ noo mbahty ru ba guhty noo. Ru dyohpy noo rehty, riâḻaadzy noo gyreeü. Lêsuwe meñyguty yahc nehx rieñy yame ni nehx rdeedy yame nee. Xdîdz Dios néeü: «Porni meñy mbahñy nan yame que siuʼ dze sehty yame; per meñyguty, nehx nan yame mbetylǐ» (Eclesiastés 9:5). Lêsuwe Lázaro, ru gübahñyme sto, nehx bieeme bal bxahcüme behch. (Bîl Eclesiastés 9:10.)

Nuu meñy yahc ni rlílaadzy nuu infiern ru Dios rquême guee meñy yahc ru ba guhty, per niwe nehx ulíiü. Mod ba buieʼ noo, meñyguty yahc nehx nan yame mbetylǐ. Lêsuwe ni rlû meñy yahc lguiaa infiern nehx ulíiü no moodni rtsuneeü Jehová, ni nehx riht leñy xguilriehñyme nquême guee meñy yahc. Xdîdz Dios néeü: «No psâ yame to lgaar guiaa par Tófet [...], lehty nquê yame guee xîñy yame mquiee no ngünâ yahc, to ni nâ [Jehová] nehx güniin ntsô yame ni nehx ba güyuʼ dze ñuʼ leñy dlidzdôn» (Jeremías 7:31.)

 3. ¿Bêy ṉinǒ noo meñyguty yahc lá?

Meñyguty yahc nehx bêy rnî yame ni nehx bêy rieñy yame (Salmo 115:17). Per, nuu ángel dirquihñy yahc ni bêy rnî no meñy yahc no rluhpu meñy ba guhty ganî (2 Pedro 2:4). Lêsuwe, Jehová ­nelaadzyme bal nyo noo xnahc ṉinǒ noo meñy ba guhty. (Bîl Deuteronomio 18:10, 11.)

4. ¿Dxu lêyame guibguiat gybahñy sto lá?

Miyón yahc de meñy ni ba guhty guibguiat gybahñy yame sto lo Guidzyliee. Xta nuu laht yame ni guhc meñy dirquihñy porni nehx bzaglo yame Jehová. Xdîdz Dios néeü: «Siahs meñyguty yahc, meñy tsiâwy no meñy ni nehx guhc meñy tsiâwy» (Hechos 24:15). (Bîl Lucas 23:43.)

Meñy guibguiat gybahñy sto bêy gysêdy yame ni ulí lguiaa Dios, glilaadzy yame en Jesús no gsobdîdz yame lême (Revelación [Apocalipsis] 20:11-13). Bal gtsô yaméeü, gap yame to guilmbahñy ni nehx sluhx lo Guidzyliee. (Bîl Juan 5:28, 29.)

5. ¿Bia rsêdy noo lguiaa Jehová ru rispahñyme meñyguty yahc lá?

Ru rispahñyme meñyguty yahc, niwe rdê dîdz xguilndzii Jehová no moodni Dios tsiâwy lême no noo. Porni Dios pxahl Xîñyme lehty ndê xguilmbahñyme por noo lêsuwe rahp noo speraans. Xdîdz Dios néeü: «Porni moodni bintsii Dios bynech guidzyliee xta bydê xîñy ngahcme, lehty gyre meñy ni rlilaadzy en lême nehx snihty, mahpuwe gap yame to guilmbahñy ni nehx sluhx» (Juan 3:16). Naʼs lî, ¿dxu lême riuʼlaadziʼ güieʼiʼ ru gybahñy meñyguty yahc lá? (Bîl Romanos 6:23.)