Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

 LECCIÓN 1

¿Bia notisy mos yahc nuu par noo lá?

¿Bia notisy mos yahc nuu par noo lá?

1. ¿Bia notisy yahc rahp Dios par noo lá?

Dios raglaadzyme tsuu meñy yahc guuxt. Porni ndziime meñy yahc, psâme Guidzyliee no gyre ni nuu looü. Nguêlygahc gyniʼdyme gyre ni ridnǒ nee lehty dze yahc ni siâd meñy yahc de gyre lgaar tsuu yame ma mos. Xdîdz Dios néeü: «Porni nâgahc rsagloʼn saʼgru ni ganî diquia no laʼd [...], guilriehñy lguiaa paas, no dac de ni dirquihñy, lehty tsuu to ni gybiahs laʼd no to speraans» (Jeremías 29:11.)

Ni to gobieern diral gyniʼdy ni dirquihñy, guilguihdz ni guilguhty. Per nuu notisy mos yahc: nguêlygahc, Dios «cuaqyme to gobieern ni nehx siuʼ dze snihty [...] no gybôu gyre gobieern yahc ni nuu» (Daniel 2:44). «No ni to meñy ni tsuu we gynî: “Nguǐdza”» (Isaías 33:24). Xguieedzyme ­ulihpu tsuuü guuxt. (Bîl Isaías 25:8.)

2. ¿Bia nacu rsahc notisyrieʼ yahc lá?

Dios gybôme gyre meñy dirquihñy lo Guidzyliee, lehty ba nehx siuʼ nee (Sofonías 2:3). ¿No buc gtsôméeü lá? Xdîdz Dios bzaʼdu ñuʼ xtahl ni ntsu nee meñy yahc ni naʼ. Gyre nirieʼ rdêü dîdz nguêlygahc gybô Dios lêü lo Guidzyliee. Xdîdz Dios néeü: «Ru ba garegaa dze yahc sdzihñy tiemp ngan, no nehx san meñy bia gtsô» (2 Timoteo 3:1-5.)

3. ¿Bia lêü rahp noo ni gtsô noo lá?

Rahp noo ni gysêdy noo lguiaa Dios lo Bíibly, sidguiahcu bêy to guehtsy ni rxahl to dǎd ni moodni ndzii xîñy yahc. Lêü ra noo xnahc bêy tsuu noo mos ni naʼ no bia bêy gtsô noo lehty ihcaʼ noo guilmbahñy ni nehx sluhx. Uliwe, dac gyre meñy gyxihly porni gasêdiʼ de lo Bíibly. Per di gyriugaaniʼ, porni xlaʼy yahc Dios ni ihcaʼiʼ ulihpu mosu no rsahcu. Xdîdz Dios néeü: «Guilrdzie ñaslo meñy yahc sidguiahcu bêy to tramp, per meñy rahp confiaans en Jehová [Dios] gapme lêyame» (Proverbios 29:25). (Bîl Revelación [Apocalipsis] 14:6, 7.)