1. ¿Xnahc guslo xguilmbahñy Jesús lá?

¿Xnahc guhc xmood Jesús, porni meñy yahc biuʼlaadzy ñuʼ no lême lá? (MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16.)

Jesús guhcme to espíritu gybâ antsy ñahtme lo Guidzyliee, lêsuwe nehx nacme bêy noo (Juan 8:23). Jesús guhc «ni niěrgahc güiâ de gyre ni nuu» no por lême «sriěñy cos yahc güiâ leñy gybâ no lo guidzyliee» (Colosenses 1:15, 16). Bíibly rnî leeme Xîñy «ngahc» Dios porni ndruhty nehx gugnǒ Jehová ru psâ lême (Juan 1:14). Segahc rsaglo yame lême bêy «Dîdz», porni lême günî por Xtǎdme. (Bîl Proverbios 8:22, 23, 30.)

2. ¿Bia nacu biaht Jesús lo Guidzyliee lá?

Dios pxahl Xîñyme lo Guidzyliee. Lehty ñahcu se, pxahlme xguilmbahñy xîñyme leñy to ndzabxtohpy Judía ni güyuʼ lee María. Lêsuwe, ni to meñy guilquiee nehx guhc xtǎd Jesús (Lucas 1:30-35). Nuu tson bia nacu biaht Jesús lo Guidzyliee: 1) nlûme ni ulí lguiaa Dios, 2) gyre ni ptsôme nlûü noo xnahc ntsô noo ni rinbêy Dios, micse ndeedy noo ni ngan yahc, no 3) «lehty ndême xguilmbahñyme lo rescate por xtahl» (Mateo 20:28.)

3. ¿Bia nacu rquihñy noo to rescate lá?

Jesús nehx guhcme meñy guilquiee no nehx ptsôme ni to guilquiee, dac bêy noo. Lêsuwe nehx guhtyme por xguilquieeme, mahpu lehty nguiixme xguilquiee sriěñy. «Moodni bintsii Dios bynech guidzyliee xta bydê xîñy ngahcme, lehty gyre meñy ni rlilaadzy en lême nehx snihty, mahpuwe gap yame to guilmbahñy ni nehx sluhx» (Juan 3:16). Ni  ptsô Jesús segahc bydêü dîdz blaty ndziime noo ru bzobdîdzme Xtǎdme no bydê xguilmbahñyme lehty gyleaa noo de guilquiee no guilguhty. (Bîl Romanos 5:18, 19.)

Were naʼ, ¿dxu lême bêy nguiix rescate lehty gyleaa noo de guilguhty  lá? Ru rehty noo, rguiix dguilquiee noo. Com nac noo meñy guilquiee, ndruhty nehx bêy nguiix xguilquiee sto. Xdîdz Dios néeü: «Ni to de lêyame bêyu lê guislaa micse to meñy, ni nehx bêy ndême Dios to rescate por lême» (Salmo 49:7.)

4. ¿Bia nacu guhty Jesús lá?

Jesús nehx guhcme meñy guilquiee no nehx ptsôme ni to guilquiee, dac bêy noo. Lêsuwe nehx guhtyme por xguilquieeme, mahpu lehty nguiixme xguilquiee sriěñy. «Moodni bintsii Dios bynech guidzyliee xta bydê xîñy ngahcme, lehty gyre meñy ni rlilaadzy en lême nehx snihty, mahpuwe gap yame to guilmbahñy ni nehx sluhx» (Juan 3:16). Ni  ptsô Jesús segahc bydêü dîdz blaty ndziime noo ru bzobdîdzme Xtǎdme no bydê xguilmbahñyme lehty gyleaa noo de guilquiee no guilguhty. (Bîl Romanos 5:18, 19.)

5. ¿Bia lêü gatsô Jesús ni naʼ lá?

Ru güyuʼ Jesús lo Guidzyliee, psialme meñy nguǐdz yahc, bispahñyme meñyguty yahc no gugnǒme meñy yahc ni gadeedy nee, lêü bydê dîdz ni gtsôme dze yahc ni siâd por meñy yahc ni rsobdîdz Dios (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28). Ru guhty Jesús, Dios bispahñy lême no bydê guilmbahñy lême sto bêy to espíritu leñy gybâ (1 Pedro 3:18). Were Jesús güliahsme ñahs derech Xtǎdme xta ru ncaʼme autoridad lehty ntsôme gobernaar lo Guidzyliee (Hebreos 10:12, 13). Ni naʼ, Jesús ba gatsô gobernaar gybâ, no xdiscíplme gasieñy yame notisy mose gydio lo guidzyliee. (Bîl Daniel 7:13, 14 no Mateo 24:14.)

No autoridad ni bydê Dios lême, Reyrieʼ ni rahp xchoʼ podeer nguêlygahc gyniʼdyme meñy dirquihñy yahc no gyre ni rtsô rdeedy meñy yahc nee. ­Gyre meñy ni rlilaadzy en Jesús no rsobdîdz lême tsuu yame guuxt lo Guidzyliee, ni gac to paraís. Bíibly rdê xdîdzu: «Meñy dirquihñy yahc snihty yame [...]. Per meñy ndô yahc lêyame tsuu lo guidzyliee». (Bîl Salmo 37:9, 11.)