Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo ṟohp ni sidnǒü

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

dîdzrie’

Notisy mos yahc ni siâd de Dios

 LECCIÓN 10

¿Xnahc gan noo bia religión nac ni ulí lá?

¿Xnahc gan noo bia religión nac ni ulí lá?

1. ¿Nuu tosy religión ulí lá?

«Li gapga laʼd de profet yahc ni rnî ni nehx ulí.» (MATEO 7:15.)

Jesús noo xdiscíplme güyuʼ yame lo tosy religión ulí, no günîme nacu bêy to ñahs ni rinǒ ru gap noo guilmbahñy ni nehx sluhx, per dôsy meñy bêy rdziǎlu (Mateo 7:14). Tosy adoración ni nac ni ulí ni siâd lo Bíibly rcaʼ Dios lê. Xdîdz Dios néeü: «Per, oor siâdu, no ni naʼwe lêü, ru gyre meñy ulihpu gtsô adoraar Dǎd gtsô yaméeü no espíritu no ni ulí» (Juan 4:23). Gyre meñy ni rtsô adoraar lême no ni ulí nuu yame lo tosy guilrlilaadzy. (Bîl Efesios 4:4, 5.)

2. ¿Bia lêü günî Jesús lguiaa cristiaan ni nehx ulí ni rlû lá?

«Rnî yame ñahs lo meñy rsaglo yame Dios, per ni rtsô yame rdêü dîdz neelaadzy yame lême.» (TITO 1:16)

Jesús günîme ñuʼ profet yahc ni nehx ulí ni rlû no ntsubêdy cristianismo. Meñyrieʼ yahc no xʼidô yame ne yame nac yame cristiaan yahc. Micse ne yame ni ulí ni rlû yame, per risquiê yame meñy. Per, bêy ndziǎl noo religión ni ulí ni rlû, porni tosy religión ulí rtsô lehty meñy riaa we gac meñy tsiâwy no meñy rsobdîdz. Xdîdz Dios néeü: «Li gap laʼd de profet yahc ni nehx ulí ni siâd ru nuu laʼd no xaab xîly, per ñahs leñy nac yame loob ni galahn. No ni rtsô yame gysaglo laʼd lêyame. [...] To yáhc nsaʼg nehx bêy gydê cuaṉahx ni nehx rquihñy, ni di ral to yáhc ni nyûdz gydê cuaṉahx mos» (Mateo 7:15, 16, 18.)

3. ¿Dxu lêyame nuu lo religión ulí lá?

Güieʼ noo gây ni rtsô yame ni rdê dîdz rahp yame ni ulí:

  • Rahp xbêy yame Bíibly no rüieʼ yaméeü bêy Xdîdz Dios. Lgaar de ni ntsô yame ni rlû meñy yahc, rtsô yame xta ru bêyu lêyame lehty gsobdîdz yame ni ne Xdîdz Dios (Mateo 15:7-9). Segahc, rtsô yame ni rlû yame. Xdîdz Dios néeü: «Ptsô santificaar lêyame no ni ulí; xdîdziʼwe ni ulí» (Juan 17:17). (Bîl 2 Timoteo 3:16, 17.)

  •   Rlesyguiaa yame no rsacbêy yame lee Dios, Jehová. Jesús ptsô nirieʼ ru blûme lee Xtǎdme. Güninǒme meñy yahc lguiaa Jehová no blûme xnahc ntsô yame oración no ṉǎb yame gac santificaar lee Xtǎdme (Mateo 6:9). ¿Bia religión de ru nuuiʼ rlû lee Dios lá? (Bîl Juan 17:26 no Romanos 10:13, 14.)

  • Rlû yame lguiaa Xgobieern Dios. Dios pxahl Jesús lo Guidzyliee lehty ṉîme no meñy notisy mos yahc lguiaa Xgobieernme, ni ritnǒ speraans par meñy yahc. No ptsôméeü xta dze ru guhtyme (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Segahc, günîme que xdiscíplme ñuu yame lo meñy yahc lguiaa gobiernwe. Lêsuwe, bal dxuhch rdzihñy ru nuuiʼ no rninǒme lî lguiaa Xgobieern Dios, ¿de bia religión bêy ñahcme lá? Xdîdz Dios néeü: «No notisy mosrieʼ yahc de xgobieern Dios gynî yaméeü gydio lo guidzyliee lehty gyre guieedzy yahc gan lêü» (Mateo 24:14.)

  • Nehx rqueʼ yame cô meñy dirquihñy yahc ni nuu lo guidzyliee. Xdiscípl Jesús nehx riuʼ yame lo guilpolítycü no ru rdely meñy yahc ( Juan 17:16; 18:36). Segahc nehx rtsô yame grehsy ni nahqsy ni rtsunee noo no nehx nac yame bêy nac meñy yahc ni nuu siht de Dios. (Bîl Santiago 4:4.)

  • Neñy moodni rintsii saʼ yame. Xdîdz Dios ba blû lêyame gysacbêy yame gyre meñy, micse nitisy bia guieedzy nac yame. Religión yahc ni nehx ulí nuu buelt riuʼ yame ru rdely to guieedzy no sto guieedzy, per meñy ni nuu lo religión ulí nehx rtsô yame niwe (Miqueas 4:1-3). Mahpu, rdê xtiemp yame no ni rahp yame lehty gagnǒ yame sa bynech yame no nehx rbiahs yame guiaax yame. (Bîl Juan 13:34, 35 no 1 Juan 4:20.)

4. ¿Bêy ndziǎliʼ religión ni ulí lá?

¿Bia religión rlû ni siâd lo Bíibly, rlesyguiaa no rsacbêy lee Dios no rnî yame tosy Xgobieernme lêwe speraans par Guidzyliee lá? ¿Bia religión ulihpu rintsii saʼ xmeñy no nehx riuʼ yame ru rdely to guieedzy no sto guieedzy lá? ¿Bia lêü ṉîiʼ lá? Xdîdz Dios néeü: «Xîñy yahc Dios no xîñy yahc Diaabl neñydôü lguiaa nirieʼ: Gyre meñy ni nehx rtsô ni mos nehx siâd yame de Dios, segahc meñy nehx ndzii sa bynech» (1 Juan 3:10.)