Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

 LECCIÓN 13

¿Bia rlû Bíibly lguiaa ni gac religión yahc lá?

¿Bia rlû Bíibly lguiaa ni gac religión yahc lá?

1. ¿Riuʼlaadzy Dios gyre ni rtsô religión yahc lá?

Lo gyre religión nuu meñy rahp guilriehñy ndô no nac meñy tsiâwy. No  mose gan noo que Dios ndziime no rguʼihqyme lêyame. Per, triixte lêü porni xtahl ni nahqsy ni ba guhc ptsô yaméeü lo lee religión yahc (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). Lo notisy rieñy noo xnahc nuu religión yahc ni ragnǒ ru rgaʼdy yame xtahl meñy, ru rdely guieedzy no sto guieedzy, no rtsôrsahc no rtsunee yame mbiǔx yâñy yahc. ¡Nirieʼ rtsutriixtu meñy tsiâwy yahc ni ulihpu rsobdîdz Dios! Jesús bzunieer dîdz: «Xtahl yame guiâd lo dleen, no gynî yame: “Nâwe Cristo”, no gchal yame xtahl yahc» (Mateo 24:5). (Bîl Mateo 24:11, 12.)

Religión ulí rlesyguiaaü Jehová, no religión ni nehx ulí rtsuneeü lême. Lêü rlû ni nehx ulí lguiaa Dios no bia rahc meñyguty yahc, no ni nehx siâd lo Bíibly. Per Jehová raglaadzyme gyre meñy yahc gan ni ulí lguiaa lême. (Bîl Ezequiel 18:4 no 1 Timoteo 2:3-5.)

2. ¿Bia rlû Bíibly lguiaa ni gac religión yahc lá?

Meñy ni nuu lo religión ni ne ndzii Dios nehx bêy guisquiê yame lême, porni ma ndzii yame ni nuu lo ñaa Bindzǎb (Santiago 4:4). Gyre religión ni nehx ulí Xdîdz Dios rnî leeü «Babilonia guieedzy Roo», se mod güyuʼ lee to guieedzy roo ni güyuʼ bastsee, we guslo religión ni nehx ulí bliuux gudeedy ihs yahc ni guhc Guioguilnaadz lo xdze Noé. Nguêlygahc, Dios gyniʼdyme gyre religión yahc ni risquiê no rtsunee meñy yahc. (Bîl Revelación [Apocalipsis] 17:1, 2, 5, 16, 17 no 18:8.)

Were naʼ, Jehová nehx riâḻaadzyme meñy tsiâwy yahc ni nuu laht gyre religión yahc ni nehx ulí ni nuu gydio lo guidzyliee no gatohpme lêyame. ¿Xnahcu lá? Galûme lêyame lguiaa ni ulí. (Bîl Miqueas 4:2, 5.)

 3. ¿Bia lêü rahp ni gtsô meñy tsiâwy lá?

Religión ulí rtsôü lehty meñy yahc tsuu yame tosy

Jehová rlabylaadzyme meñy yahc ni rintsii ni ulí no riuʼlaadzy gtsô ni mos yahc. Lêsuwe rnǎbme griû yame lo religión ni nehx ulí. Xdîdz Dios néeü: «Li gyriû de we, dguieedzia, bal di ne laʼd tsuu no lêyame lo xguilquiee yame, no bal di ne laʼd ihcaʼ plaag yahc ni siâd chehx yame» (Revelación 18:4). Bal ulihpu ndzii yame lême, gtsêyame mod nac yame lehty guixihly yame lême.

Lo siglo I, xtahl meñy tsiâwy yahc bieñy yame no ptsô yame ni blû apóstl yahc lêyame. Jehová blû meñy cal yahc ntsê mod nuu yame lehty ñuʼ yame ma mos, ñuʼ yame guuxt no ñahp yame speraans. Bêygahc lêyame, noo segahc gtsô noo ni gayá Bíibly noo no cuu noo Jehová niěr gahc lo dguilmbahñy noo. (Bîl 1 Tesalonicenses 1:8, 9 no 2:13.)

Jehová gacaʼme no guuxt meñy yahc ni rsaʼn religión ni nehx ulí. Bal rtsôiʼ ni rnǎb Jehová lî, squelaadzyme lî, gapiʼ to famiily cǒby ni rintsii saʼ ni rtsô adoraar Jehová, were gapiʼ guilmbahñy ni nehx sluhx. ¿Riuʼlaadziʼ ncaʼiʼ ni mosrieʼ yahc lá? (Bîl Marcos 10:29, 30 no 2 Corintios 6:17, 18.)

4. ¿Bia lêü gtsô Dios lehty tsuu meñy yahc guuxt no gap yame guilrxihly lo guidzyliee lá?

Ru Jehová gyniʼdyme gyre religión ni nehx ulí, were ba nehx gysiagnǒ meñy yahc lo guidzyliee. Bíibly néeü Dios «gychême nseʼlo yame, no ba nehx siu’r guilguhty, ni nehx siu’ yame triixt ni nehx gxû yame no ba nehx siu’ yôb» (Revelación 21:4). Religión ni nehx ulí ba nehx guisquiêü meñy yahc no ba nehx guisteliü lêyame. Gyre meñy yahc gtsô yame adoraar tosy Dios ­ulí. ¿Dase to notisy mos lêü lá? (Bîl Revelación 18:20, 21.)