Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo ṟohp ni sidnǒü

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

dîdzrie’

Notisy mos yahc ni siâd de Dios

 LECCIÓN 12

¿Xnahc bêy ndziñygahx noo Dios lá?

¿Xnahc bêy ndziñygahx noo Dios lá?

1. ¿Rieñy Dios gyre oración yahc lá?

Dios gasieñyme meñy yahc de gyre guieedzy lehty gdziñygahx yame lême lo oración (Salmo 65:2). Per niwe nehx rdêü dîdz que Dios guieñy, o ihcaʼme, gyre oración yahc ni rahc. Bíibly rnîü bal to mquiee rtsôrsahc xtsiahlme niwe bêy «ncaaü» ñeñy Dios oración ni rtsôme (1 Pedro 3:7). Ru isṟaelit yahc tiirc ptsô yame ni dirquihñy, Dios nehx guglaadzyme ñeñyme lêyame. Rame lêyame: «Micse ma ntsô laʼd oración yahc, nehx rieña» (Isaías 1:15). Micse se lêü, lême rieñyme meñy yahc ni ptsô guilquie roo bal guihtu lêyame ni ptsô yame. (Bîl Isaías 55:7.)

2. ¿Xnahc gtsô noo oración lá?

Oración nacu to xnahc rtsô noo adoraar Dios, lêsuwe tosy lo Jehovawe gtsô noo oración (Mateo 4:10; 6:9). Segahc, porni nac noo meñy guilquiee, gtsô noo oración lo lee Jesús, porni lême guhty por dguilquiee noo ( Juan 14:6). Jehová nehx raglaadzyme nsêdy noo to laʼy o ñûl nooü lo guehtsy, rahpu ni gyriûü leñydiâ dlidzydô noo. Xdîdz Dios néeü: «Ru gtsôiʼ oración, di gynîiʼ lêgahcu xtahl buelt» (Mateo 6:7). (Bîl Filipenses 4:6, 7.)

Dios ni bydê guilmbahñy noo, segahc rieñyme oración ni rtsô noo leñy dʼihqy noo (1 Samuel 1:12, 13). No rsieñyme noo gtsô noo oración tiirc, bêy ñahcu rsǐly, udziee, ru gahcü noo o ru rdziñyqueʼ noo probleem yahc. Xdîdz Dios néeü: «Bzaʼn xyûiʼ lo ñaa Jehová, no lême gagnǒ lî» (Salmo 55:22). (Bîl Mateo 15:36.)

3. ¿Xnahc ragnǒü noo ru rioo noo ru rdohp xtestǐgü yahc Jehová lá?

Gdziñygahx noo Dios bêy ñahc ngaṉu par noo porni guiñpii noo nuu meñy yahc ni nehx rlilaadzy en Dios no xta rxihdzy yame Xdîdzme ni ne tsuu meñy yahc guuxt lo guidzyliee dze yahc ni siâd (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13). Lêsuwe rquihñu gydohp noo no sriěñy cristiaan ulí yahc lehty gagnǒ yame noo. Segahc rquihñy yame gagnǒ noo lêyame. Xdîdz Dios néeü: «Guio noo xnahc gagnǒ saʼ noo lehty gap noo guilndzii no gtsô noo ni mos, [...] gagnǒ saʼ noo» (Hebreos 10:24, 25.)

 Ru rdohp noo no meñy yahc ni ndzii Dios riuʼ noo ma gahx de lême. Bal gydohp noo tosy no xtestǐgü yahc Jehová niwe gagnǒü noo porni güieʼ noo xguilrlilaadzy yame. (Bîl Romanos 1:11, 12.)

4. ¿Xnahc bêy ndziñygahxiʼ Dios lá?

Bêy gacu bal guixûn xguilriehñiʼ lguiaa ni ba bzêdiʼ de lême lo Bíibly. Xdîdz Dios rilwiidzu noo: «No dze no guiâl gûḻiʼ lêü no guixûn xguilriehñiʼ, lehty gtsôiʼ gyre ni siâd looü; were tsaaü lî mos lo xñahsiʼ no were ni gtsôiʼ sṟuqueʼü mos» (Josué 1:8). Bixûn xguilriehñiʼ ni ptsôme, xguilrilwiidzme no ni rdê xdîdzme gtsôme. Guilrixûnguilriehñy no oración bêy gagnǒü lî lehty gaṉiʼ blaty xchoʼ xguilndzii no xguilnan Dios. (Bîl Salmo 1:1-3.)

Bêy tsuuiʼ gahx de Dios bal rlilaadziʼ no rahpiʼ confiaans en lême. Per guilrlilaadzy sidguiahcu bêy to ni mbahñy ni rquihñy gahcü gyre dze, no rahcu mode ru rixûn dguilriehñy noo lguiaa bia nacu rahp noo guilrlilaadzy. (Bîl Mateo 4:4 no Hebreos 11:1, 6.)

5. ¿Bia lêü rcaʼ noo bal nuu noo gahx de Dios lá?

Jehová rguʼihqyme meñy ni ndzii lême. Bêy gapme noo de gyre ni bêy mbô guilrlilaadzy noo no speraans ni rahp noo ru gap noo guilmbahñy ni nehx sluhx (Salmo 91:1, 2, 7-10). Rguʼme dguilriehñy noo lehty di gtsô noo behch ni dirquihñy ni bêy ñidnǒ guihdz o ba nehx ñuʼ noo guuxt, no rame noo xnahc tsuu noo ma mos. Xdîdz Dios néeü: «Meñy nuu siht de lî sehty yame. [...] Per nâ, mose gydziñygaxa Dios» (Salmo 73:27, 28). (Bîl Santiago 4:8.)