Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo ṟohp ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

dîdzrie’

¿Riuʼlaadzi ñaṉiʼ ni ulí lá?

¿Riuʼlaadzi ñaṉiʼ ni ulí lá?

¿NI ULÍ bia lguiaaü lá? Lêwe chohp tson guilrnabdîdz yahc ni ma racxû ni meñy yahc rtsô. Nâree lî gahc ba güyuʼ dze ptsôy guilrnabdîdzrieʼ yahc:

  • ¿Rlaaby Dios noo lá?
  • ¿Ziuʼ dze ba disdély meñy yahc no ba néhx sdeedy yame nee lá?
  • ¿Bia rahc noo ru rehty noo lá?
  • ¿Ziuʼ dze zibguiát gybahñy meñyguty lá?
  • ¿Xnahc rahp noo ni gyninǒ noo Dios lehty guieñyme noo lá?
  • ¿Xnahc ndziǎl noo ni ulihpu nguʼ noo guuxt lá?

¿Bagló nyóhpiʼ ni rzaʼ lo guilrnabdîzrieʼ yahc lá? Nuu xtahl líibr ni ne rcahpy lê yahcu. Xtahlu aldxi rleʼ zaʼü. Sriěñu rcahpy ni rlûü rquihñy oor wésy, no néhx ma rlêü bac riztsiâwy yameeü o ruhc dzîñu no we ba rzâ yame sto xilgaaru.

Niwe yâxy, nuu to líibr ni rcahpy gyre guilrnabdîdzrieʼ yahc ni néhx risquiê no néhx rtsê. Jesucrist rame Dios lo laʼy: «Xdîdziʼ we ni ulí» (Juan 17:17). Ni naʼ rzaglo meñy dîdzwe bêy Xdîdz Dios, o la Santa Biblia. Ni siâd neʼ lêwe dôsy de lo gyre ni Xdîdz Dios rboxñahz lguiaa guilrnabdîdz ni ba bzaʼd noʼ lê.

¿Rlaaby Dios noo lá?

To mquiee xguimpiime nuu xtahl meñy

¿BIA NACU RAHC GUILRNABDÎDZRIEʼ LÁ? Lo guidzyliee ru nuu noo bydzeʼ guilnéxh rûnlaadzy no néxh rahcquiee ni rahc. Xtahl religión rlû Dios e rahp dól de gyre nee ni rdeedy noo.

NI RLÛ XDÎDZ DIOS. Dios néhx ñuʼ dze ntsôme ni nahqsy. Job 34:10 néeü: «¡Síht e nuu de Dios ulí ntsô ni nahqsy, no ni Gyreübêyu lê ntsô ni néhx lêü!». Dios purni ndziime noo binbêyme to ni mós par gyre bynech yahc. Lêsuwe Jesús blûme gynǎb noo lo Dios: «Dǎdnoʼ ni nuuy gybâ […] pxahl lâl xgobieerniʼ. No gac ni raglaadziʼ gybâ, segahc lo guidzyliee» (Mateo 6:9, 10). Ulihpu we Dios rguʼihqyme noo purni xta le pxahl Xîñyme lo guidzyliee lehty ñehty por noo no se griuqueʼ ni ba günîme (Juan 3:16).

Li güieʼ segahc Génesis 1:26-28; Santiago 1:13, no 1 Pedro 5:6, 7.

¿Ziuʼ dze ba disdély meñy yahc no ba néhx sdeedy yame nee lá?

Soldaad yahc

¿BIA NACU RAHC GUILRNABDÎDZRIEʼ LÁ? Xtahl meñy rehty gyre dze purni rgaʼdy zaʼ yame. No gyre noo rdeedy nee bal di gacu to mood rahcu sto mood.

NI RLÛ XDÎDZ DIOS. Dios ba bdê xdîdz sdsihñy dze ba néhx sgaʼdy zaʼ meñy yahc gydio lo guidzyliee. Ru gdzíhñy xgobieernme de gybâ, meñy yahc ba néhx «gsêdy yame maasy xnahc igaʼdy zaʼ yame», no xti «guib rgaʼdy gzâyaméeü guib rlaʼy lo lyuu» (Isaías 2:4). Se gahc Dios guisdibilgâme gyre ni nahqsy no gyre nee ni rdeedy meñy. Xdîdz Dios rnî xnahc tsuu bynech yahc: «[Dios] gychê nzeʼ lo yame, no ba néhx siuʼr guilguhty, ni néhx siuʼ yame triixt ni néhx gxû yame no ba néhx siuʼ yôb. Gyre ni guhc [lahtu gyre ni nahqsy no gyre nee] ba güdeedy yahcu» (Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4).

Li güieʼ segahc Salmo 37:10, 11; 46:9, no Miqueas 4:1-4.

¿Bia rahc noo ru rehty noo lá?

Bâ

¿BIA NACU RAHC GUILRNABDÎDZRIEʼ LÁ? Casy gyre religión rlû rahp noo leñy dguilmbahñy noo behch ni néhx rehty ru rdzíhñy guilguhty noo. Xta nuu meñy ni ne meñyguty yahc bêy ntsô yame behch meñy mbahñy yahc, no sehc ne yame Dios rtsôrsahcme meñy dirquíhñ yahc rálme lê lo guee no we ba nuu yame togahqsy.

NI RLÛ XDÎDZ DIOS. Ru rehty noo rzaʼn gahc ni mbahñy noo. Eclesiastés 9:5 néeü: «Meñyguty yahc […] néhx naṉ yame mbehtylǐ». Néhx bêy ñaṉ yame, ñeñy yame, ni néhx ntsô yame mbehty, zeesque néhx bêy ntsô yame behch meñy mbahñy, ni néhx nuu xnahc ñacnǒ yame lê (Salmo 146:3, 4).

Li güieʼ segahc Génesis 3:19 no Eclesiastés 9:6, 10.

¿Ziuʼ dze zibguiát gybahñy meñyguty lá?

To ndzabdxûr nuu triixt purni guhty to meñy rintsiime lê

¿BIA NACU RAHC GUILRNABDÎDZRIEʼ LÁ? Ndrúhty néhx ñaclaadzy ñehty, mahpu we riuʼlaadzy noo ñuʼ noo guuxt cô meñy ndzii noo lê. Lêsuwe, gyre noo riuʼlaadzy nuieʼ gyzac meñy ni ba guhty ni bintsii noo lê.

NI RLÛ XDÎDZ DIOS. Xtahl meñy ni ba guhty guibguiát gybahñy sto. Zé, Jesús bdê xdîdz: «Meñyguty ni ritsalo Dios lê guiéñy yame xrieedzme [xrieedz Jesús] no gyriû yame» (Juan 5:28, 29). Meñy yahc ni guibguiat gybahñy bêy tsuu yame lo guidzyliee gyzac no güieʼ yame gacu to lgaar ni ulihpu mós, bêy günî ihqy Dios ru bzâméeü (Lucas 23:43). Lo dze móse ni ziâd bynech yahc ni gtsô gyre ni rnǎb Dios ba néhx saguree yame no ba néxh zehty yame. Xdîdz Dios néeü: «Meñy yahc ni rzobdîdz Dios lêyame icaʼ guidzyliee no tsuu yame loü togahqsy» (Salmo 37:29).

Li güieʼ segahc Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17, no Hechos 24:15.

¿Xnahc rahp noo ni gyninǒ noo Dios lehty guieñyme noo lá?

To mquiee gatzô la’y

¿BIA NACU RAHC GUILRNABDÎDZRIEʼ LÁ? Lo xtahl religión yahc rtsô meñy yahc laʼy. Per xtahl yame ne néhx rdê Dios ni rnǎb yame.

NI RLÛ XDÎDZ DIOS. Jesús blûme ru gtsô noo laʼy di guibguiat gynî noo lê gahcu. Günîme sneʼ: «Ru gtsôy laʼy di guibguiat gynîy tosy dîdz xtahl vuelt» (Mateo 6:7). Bal ne noo guiéñy Dios noo, rahp noo ni gtsô noo laʼy bêy raglaadzyme. Lêsuwe rahp noo ni gysêdy noo bia rnǎbme noo, no gtsô noo lêü mode. Zé bydê xdîdzme lo 1 Juan 5:14: «Dios guieñyme noo bal ni gynǎb noo lême nacu mod rinbêyme».

Li güieʼ segahc Salmo 65:2; Juan 14:6, 14, no 1 Juan 3:22.

¿Xnahc ndziǎl noo ni ulihpu nguʼ noo guuxt lá?

To ngünâ gayó xnahc tsuu guuxt ru rûlme Xdîdz Dios

¿BIA NACU RAHC GUILRNABDÎDZRIEʼ LÁ? Meñy rtsô yame gyretsy lehty tsuu yame guuxt: gap xmeedy yame, gtsu guiaa yame o gac mós yame. Per ru rigalh yameeü néhx riuʼ yame guuxt.

NI RLÛ XDÎDZ DIOS. Jesús blû bia lêü raglaadziu lehty gydziǎl meñy xnahc tsuu guuxt ru günîme: «Meñy yahc ni naṉ rquihñy gzêdy de lo Xdîdz Dios nuu yame guuxt» (Mateo 5:3). Bal riuʼlaadzy noo tsuu noo guuxt rahp noo de ni gzêdy noo ni ulí lguiaa Dios no ni gainbêyme par noo. Ni ulíwe ziâdu lo Xdîdz Dios, no ru rzaglo noo lêü racnǒü gan noo biawe ulihpu rzahc no bia lêü yac. No ru rdê noo ñáhz Xdîdz Dios gacnǒü noo, were gyre ni rtsô noo sdêdiú mós no se dguilmbahñy noo ma gyziáhcu (Lucas 11:28).

Li güieʼ segahc Proverbios 3:5, 6, 13-18 no 1 Timoteo 6:9, 10.

Ba buieʼ noo dôsy de lo gyre ni rboxñahz Xdîdz Dios lo xôb guilrnabdîdz yahc. ¿Riuʼlaadziʼ nzêdiʼ maasy lá? Bal naqui bêy «meñy yahc ni naṉ rquihñy gzêdy de lo Xdîdz Dios» ziuʼ laadzi we nzêdiʼ maasy. Nâree rnabdîdziʼ lî bia nacu gadê Dios ñahz nuu xtahl ni nahqsy no nee bal ulihpu rlaabyme noo. O segahc riuʼlaadzi gani xnahc bêy ñuʼy ma mós noo xfamiiliʼ, Xdîdz Dios rcahpiu saʼgru guilrnabdîdzrieʼ no sriěñy yahcu.

Micze zé lêü, nuu xtahl meñy ni néhx riuʼlaadzy gûl lêü. Ne yame nacu to líibr ni xtahl ni sidnǒ no ngaṉ par guiéñy yameeü. ¿Riuʼlaadzi ñuʼ ni ñacnǒ lî lehty nzêdiʼ ni rlû Xdîdz Dios lá? Xtestǐgü yahc Jehová rahp yame chohp ni bêy ñacnǒ lî.

Niěr gahc lêwe to líibr ni lee ¿Qué enseña realmente la Biblia? Güiâü lehty gacnǒü meñy yahc, mahpu par meñy ni tiirc nuu xdzîñy lehty gyriuxñahz yame no guilrnabdîdz yahc ni ma rahc. Ni rohpu lêwe ñaa dxuhch xti xiryuʼy ni nlû lî. To xtestǐgü Jehová ni naṉ bêy glû lî no guuxt xti xiryuʼy, o ru ñuʼlaadzi, lehty nlûme lî dôsy dôsy gaa gyre semaan de lo Xdîdz Dios. Néhx sguiixiʼ. Millón de meñy ba bzêdy mode, no xtahl yame rxihly purni weryâx bdziǎl yame ni ulihpu rlû Xdîdz Dios.

Bal lî nsêdiʼ ni rlû Xdîdz Dios were ñaṉiʼ néhx nuu sto ni ñigahl lêü. Dac tosy rislaaü noo de creensy yahc ni néhx ulí, no guilrdzié ni ridnǒ laht creensy we yahc, segahc rlûü noo gyre ni gtsô Dios no bia lêü rahp noo ni gtsô noo lehty tsuu noo guuxt. Jesús gahc günî: «Gzagló laʼd ni ulí, no ni ulí guislaa laʼd» (Juan 8:32).

1. To mquiee gasêdy ni ulihpu rlû Xdîdz Dios; 2. To ngünâ gasêdy ni ulihpu rlû Xdîdz Dios