¿Bia lêü ṉîiʼ . . .

  • ... to líibr ni sidnǒ xguilriehñy meñy yahc lá?

  • ... ni rnî lguiaa ni nehx ulí lá?

  • ... Xdîdz Dios lá?

 NI NE XDÎDZ DIOS

«Gyre ni güiâ lo Bíibly siâdu de Dios.» (2 Timoteo 3:16, Biblia en Lenguaje Sencillo.)

XNAHC RAGNǑÜ GAṈ NOO LÊÜ

Gydziǎl noo ni rcahpy guilrnabdîdz yahc ni ma ngaṉ lguiaa dguilmbahñy noo (Proverbios 2:1-5).

Gap noo to ni gagnǒ noo lehty gtsô noo ni mos (Salmo 119:105).

Gap noo esperaanz par dze ni siâd (Romanos 15:4).

 ¿NUU BIA NACU GLILAADZY NOO NI NE XDÎDZ DIOS LÁ?

Sé, nuu micze tsonu:

  • Nehx rleʼ zaʼü. Xdîdz Dios bzâ bêy cuarent mquiee lêü leñy dimiily xoʼb gayû íhz. Micze nehx bzaglo zaʼ yame, Xdîdz Dios nehx rleʼ zaʼü no rahpu tosy guilriehñy.

  • Meñy bzâü nehx güluʼ yame guilrizquiê looü. Meñy rzâ lo guehtsy lguiaa ni guhc xguieedzy rcaʼdzy yame no nehx rnî yame bal byniʼdy xguieedzy yame. Per, meñy bzâ Xdîdz Dios nehx bcaʼdzy xguilquiee yame o ni guhc xguieedzy yame (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Gyre ni rnîü ṟuqueʼü. Xdîdz Dios gunîü chohp gayû íhz antsy ṉihty to guieedzy ni güyuʼ lee Babilonia. No dac günihziu xnahc ṉihty guieedzywe, xta bzaʼdu lee meñy ntsô lêü (Isaías 45:1-3).

    Gyre ni günî Xdîdz Dios briuqueʼü se mod günîü. Lguiaa gyre nirieʼ ¿Dase lêü ni rbiahz noo de Xdîdz Dios lá? (2 Pedro 1:21.)

 BA GÜYUʼ DZE BNABDÎDZIʼ LÎ

¿Xnahc bêy ñagnǒ Xdîdz Dios nâ lá?

Gydziǎliʼ ni rcahpy Xdîdz Dios lo ISAIAS 48:17, 18 no 2 TIMOTEO 3:16, 17.