Di gtsôy behch ni nee laadzy Dios lê (1 Corintios 6:9, 10)

Bal ndzii noo Dios, di gtsô noo ni nehx riuʼ laadzyme.

Lême nehx riuʼ laadzyme cuǎn noo, gydzaa dló noo no di ihquihñy noo behch ni güeʼ dguilriehñy noo o dcuerp noo.

Dios nee laadzy igaʼdy meñy xîñy ni queñyzia gáhl. Segahc nee laadzyme gâ mquiee no mquiee o ngünâ no ngünâ bêy râ mquiee no ngünâ ni ba bidzñaa. No segahc nee laadzyme igaʼdy meñy sa bynech. Segahc nehx riuʼ laadzyme gyzibylaadzymu meedy no di gtsunee noo sriěñy.

Nehx bêy gynǎb noo lo mtiô no nehx bêy gynǎb noo lo demoony gacnǒ yame noo ru gadeedy noo behch no di gyzêdy noo o gtsô noo guilbruj.

Meñy yahc ni rtsô sa ni nahqsy rieʼ yahc nehx siuʼ yame lo guidzyliee ru gácu to lgaar ni ulihpu mós.

 Rahp noo ni gtsô noo ni mós sa bynech noo (Mateo 7:12)

Jehová rxihlyme bal rtsô noo xta ru bêyü noo gac noo meñy tsiâwy bêy lême.

Ni gydê dîdz ndzii noo sriěñy lêwe gac noo meñy tsiâwy no gacnǒ noo lêyame.

Di guisquiêiʼ no di cuǎniʼ.

Byzial laadziʼ guilquiee ni rtsô yame lî.

Güninǒ sriěñy meñy lguiaa Dios (Isaías 43:10).