Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo ṟohp ni sidnǒü

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

dîdzrie’

Bieñiʼ Dios no sbahñiʼ tógahqsy

Ru risloou

Ru risloou

Dios ndziime noo bêy to dǎd (1 Pedro 5:6, 7)

Lême we dǎd noo, porni psâme noo. To buéñy dǎd rguʼ ihqy xîñy no rilwiidz me lêyame lehty tsaaü lêyame saʼgru. Dios segahc rguʼ ihqyme noo. Lêsu we galûme meñy yahc gydió lo guidzyliee lehty gtsô yame ni mós.

Rlûme noo ni ulí yahc ni rguʼ noo guuxt no rdê xdîdzme noo guiâd dze ru tsuu noo mós.

Bal guieñy noo lême, Dios rdê xdîdz cuume noo lo to ñahz mós, gapme no gagnǒme noo.

No segahc rdê xdîdzme sbahñy noo tógahqsy.

 Dios gydê guilmbahñy meñy riéñy lême (Isaías 55:3)