Dios bydême Adán no Eva xtahl ni mós (Génesis 1:28)

Jehová psâme to ngünâ ni güyuʼ lee Eva, no bydême lê Adán lehty ñahc xtsiahl (Génesis 2:21, 22).

Ru Dios psâme Adán no Eva nehx güdahp yame guilquiee. Xguilriéhñy yame no xcuerp yame güyâü saʼgru.

Güyuʼ yame leñy xjardín Edén: to lgaar moodni mós ru guht to guiahcü, güyuʼ yacrgaʼy no maʼ yahc. Guhcu to lgaar ni ulihpu mós.

Jehová biee dîdz no lêyame no blû lêyame ni mós yahc. Bal ñaglaadzy yame mbahñy yame tóhqsy lo lgare ni ulihpu mós, ñahp yame ni ñéñy yame Dios no nsobdîdz yame lême.

 Dios ra lêyame di ñáhcü yame xcuaṉahx to dic lo gyré yáhc ni rgaʼy (Génesis 2:16, 17)

To ángel bydê chehxme Dios. Ángel we ni nehx bzobdîdz bidguiahc Bindzǎb no sehc leeme Diaabl.

Dios ráme Adán no Eva di ñáhcü yame xcuaṉahx de to yáhc ni güliáhs leñy jardín. Bal ñáhcü yameeü, ñehty yame.

Bindzǎb nehx guglaadzyme nsobdîdz yame Jehová. Bquihñyme to mbâl ni güninǒ Eva. Mbâl ráma ngünâ nehx ñehty bal ñáhcüme xcuaṉahx yahcal. Ráma lê ñahcme bêy Dios. ¡To xchoʼ guilrizquiê! (Génesis 3:1-5.)