Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

 PAART 11

¿Rieñy Jehová noo lá?

¿Rieñy Jehová noo lá?

Dios rieñy ru rninǒ noo lême (1 Pedro 3:12)

Jehová rieñy ru rninǒ noo lême (Salmo 65:2). Riuʼ laadzyme ga noo lême gyré ni nuu leñy lidzydô noo.

Lósy Jehová we rahpiʼ ni gtsôiʼ laʼy, no ndruhty stó.

 Nuu xtahl ni bêy ṉinǒ noo Dios (1 Juan 5:14)

Günǎb lême lehty nguély gahc gac ni raglaadzyme lo guidzyliee, bêy ba gayahcü gybâ.

Günǎb gacnǒme lî lehty gtsôiʼ ni mós, gydziǎliʼ dzîñy, to yuʼ no ni gutsiʼ no di guiâdz ni gtedydzeʼiʼ. Segahc bêy gnǎbiʼ gacnǒme meñy gayaguree.

Ptsô laʼy lo lee Jesús. Zé ni gtsôiʼ gydêü dîdz gadêdiʼ xquǐx ni ptsôme por lî.