Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Güdeedi’ lo ṟohp ni sidnǒü

Güdeedi’ lo list de gyre ni sidnǒü

Xtestĭgü yahc Jehová

dîdzrie’

Bieñiʼ Dios no sbahñiʼ tógahqsy

Ni Pzâ noo raglaadzyme game noo ni gtsô noo, gapme no cuu xlaʼyme noo.

Ru risloou

Bêy to dǎd ni ndzii xîñy, Dios rlû meñy yahc de gydio lo guidzyliee xnahc tsuu yame mos.

¿Xnahc rieñy noo Dios lá?

Bysêdy ni gtsôiʼ lehty gsobdîdziʼ Dios no dxu bêy gagnǒ lî.

¿Dxuü we Dios lá?

Bêy gysêdy noo leeme no mod nacme.

¿Xnahc guhc leñy xjardín Edén lá?

Niěr líibr de lo Bíibly rnî lguiaaü.

¿Dxu gyré bylaa ru Dios bidnǒ to guió guilnaadz lo guidzyliee lá?

¿Bia gülô lo byniʼ mod guhc meñy cal yahc la?

¿Dxuü lême Jesús lá?

¿Bia nacu rsahc gysêdy noo lguiaame la?

¿Bia nacu guhty Jesús lá?

Xguilguhty Jesús ptsô lehty ihcaʼ noo lxlaʼy Dios.

¿Buc gac lo guidzyliee to lgaar mós lá?

Bíibly rnîü gyre ni ñahc ru ba gydziñy dzewe.

¿Xnahc cuu Dios xlaʼy meñy rieñy lême lá?

Segure gtsôiʼ xta ru bêyu lî lehty ihcaʼiʼ lêü.

¿Rieñy Jehová noo lá?

¿Bia lguiaa bêy gyninǒ noo lême lá?

¿Xnahc bêy tsuu famiily yahc guuxt lá?

Ni bzâ famíily rahp guilrilwiidz mos.

¿Bia rahp noo ni gtsô noo lehty guixihly noo Dios lá?

Nuu ni neelaadzyme no sriěñy ni rixihly lême.

¿Bia bêy gtsôiʼ lehty gydêü dîdz ndziiiʼ Jehová lá?

Bal ndzii noo Dios niwe gagnoü noo lehty gtsô noo ni mos.