Güdeedi’ lo articül ni güle’i’

Xtestĭgü yahc Jehová

Güle dîdz dîdzrie’

Gudahp pseensy. Págyn ni gayohpiʼ di ñal ndziǎlu.

Gynǎb noʼ lî tsâiʼ ru rzulo págyn o ptsô to clic to dic lo gyre ni siâd neʼ.

Publicación yahc ni néñy

Vuie’ articül cǒby ni lêr gülepy no’ lo red o articül yahc ni néñy

Ni bêy ñaṉiʼ lguiaa xtestǐgü yahc Jehová

Bysaglo noʼ ma mos. Bio baglo rdohp noʼ, xnahc gyninǒiʼ noʼ no xnahc gynǎbiʼ lehty guidlû dxuhch lî no nehx quǐxiʼ.