Nac no’ de xtahl guieedzy no dîdz yahc gydió lo guidzyliee . Per, gyre no’ rahp tohsy guilriehñy no tohsy ni risnál no’ lê. Ni mahp riu’laadzy no’ lêwe glesyguiaa no’ lee Jehová, Dios ni binbêy güyâ Bíibly no ni psâ gyre ni nuu. Rtsô no’ xta ru bêyu no’ lehty gtsô no’ ni ptsô Jesucristo no rzahcu par no’ tsuu d’lee no’ “cristiaan yahc”.Gyre no’ rdê xtiemp lehty gagnǒ no’ meñy gyzêdy yame de lo Bíibly no lguiaa Xgobieern Dios.Porni rnî no’ lguiaa Jehová Dios no Xgobieernme, rzaglo meñy no’ bêy Xtestǐgü yahc Jehová.

Güyu’ lo d’sity no’. Bîl Xdîdz Dios lo internet. Bzêdy maasy lguiaa no’ no ni rlilaadzy no’ lê.