Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Zapotec (Quiatoni)

¿Lli kos rkiin zek tsuʼ giäl rkit laadx loh familia?

¿Lli kos rkiin zek tsuʼ giäl rkit laadx loh familia?

¿Zak giabal rkiin...

  • ... giäl ria?

  • ... domih?

  • ... o renle kos?

 LOH BIBLIA RNIINA

“¡Rkit laadx ria behn ni rkuadiah Xtiidx Dios y rbahñni behna!”(Lucas 11:28, Traducción del Nuevo Mundo.)

LLI WEN GUNA GAKBEEN NDE

Schiäln giäl ria ni nak diidxle (Efesios 5:28, 29).

Niaka diidxle tsuʼ respet (Efesios 5:33).

Deb yuʼga behn kue behn segur (Marcos 10:6-9).

 ¿LLI MODA GAKBEEN NI RNII LOH BIBLIA NAKA DIIDXLE?

Dion chopa:

  • Dios bläkxtieh familia. Loh Biblia rniina, Jeobá Dios pteed behn giäl rchinia kuaʼ ria behn ni bree nidoo (Génesis 2:18-24). Diidxre zalohna, laallä Jeobá bsloniʼ ria familia ni nu. ¿Llehza rkiin kubee mniet nde?

    Been xkuenta: Kayawa toh comid ni nill roʼka y rchigaʼal ganal lli mod gok puest nde, ¿chu loh mniptiidxal? Lallä loh behn ni beena.

    Zigakza, balni rchigaʼal ganal lli kos gun wen tsuʼ giäl rkit laadx loh deb yuʼga mniet, nzääb gak giäl rniptiidx loh Jeobá, laallä behn bläkxtieh familia.

  • Dios rchaloh behn tuhñ. Wenroʼ guna balni deb yuʼga laʼt kiilt loh Biblia rson ni rdeed Jeobá, ¿Lli nehza? Dios “rchaloh behn laʼt” (1 Pedro 5:6, 7). Jeobá rchigaʼ behn giapn giäl nzaʼk. Ria rson ni rdeed behn tohbtas ruuna wen (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 MNIPTIIDX LUUY

¿Lliod gak xmod zakru loh tsäla, gak nah tohb dad zakru?

Schiäla diidx ni rsok Biblia loh giäl rniptiidxre loh EFESIOS 5:1, 2 y COLOSENSES 3:18-21.