Byej ga zu bi de nhuan

Byej ga zu bi de yoble den nzan

Testig’o che Jeoba

Dillexhon

¿Nhak shlhedo den ze gake?

¿Nhak shlhedo den ze gake?

¿Chhekdo dek Yellʼlhiu nhi...

  • ... tuze ka gake?

  • ... wyale den chhak?

  • ... yeyaken wen?

 BIBLIA SHNAN

«Dios gone kont bich [...] yesebelle chen. Nono gat, nono shey la, le ba wde che yogo da ka gota lo yellʼlhiu nechon.» (Apocalipsis 21:3, 4, Dižaʼ güen che Xancho Jesucristo, nyojen letr da shchinhe nella.)

BI BANHEZ DZICHHO SHNEZECHHON

Gapchho tu llin da yebechho nha da yezilhallechho (Isaías 65:21-23).

Bituch utilchho yelezi nha yillwe (Isaías 25:8; 33:24).

Zuachho mbalhaz tushize lhen bene lu yoʼ chechho nha xmigchho (Salmo 37:11, 29).

 ¿WAKE SHEJLHECHHO KAN SHNA BIBLIA?

Wake, wiachho bixchen:

  • Dios nhape yelewak par gunhe kan ba wnhe. Biblia shnan dek tuze Dios nhape «yelewak xen», de bit yenhit (Apocalipsis 15:3). Por denhi kate shne dek yeyunhe Yellʼlhiu tu lhatje wen, wak shejlechho dek gunhen. Kan shna Biblia, «bi zua da nachho da bi gak gon Dios» (Mateo 19:26).

  • Dios zelhalle gunhe kan ba wnhe. Ka bene ba bsat, Biblia shnan dek Jeoba zelhalle yunexjwe yelenban chie (Job 14:14, 15).

Lekseka tsetjen dek Jesús, Xin Dios, beyunhe bene chhak yillwe. ¿Nha bixchen benhen? Chhaklhalle gunhe ka (Marcos 1:40, 41). Den benhe nhaken den chhazlhalle Xe gunhe, gaklhenhe bene shdie yelezi (Juan 5:19).

Por denhi wak shejlechho dek Jeoba lhen Jesús dzaklhalle gapchho tu de wen de ze za (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

 BNHABDE KUINHO

¿Nhak yeyun Dios Yellʼlhiu tu lhatje wen?

Biblia chhollin dan shnabe nhi le APOCALIPSIS 11:15 nha DANIEL 2:44.