Byej ga zu bi de nhuan

Byej ga zu bi de yoble den nzan

Testig’o che Jeoba

Dillexhon

¿Nhak shlhedo Biblia?

¿Nhak shlhedo Biblia?

¿Unhaw dek nhaken...

  • ... tu libr den nsa xbab che benach?

  • ... dille da bi shejlechho?

  • ... Xtille Dios?

 BIBLIA SHNAN

«Kuin Dios bzejniʼideʼ bene ka bosozoj Xtillen kont bosozoje xbab chen.»(2 Timoteo 3:16, Dižaʼ güen che Xancho Jesucristo, nyojen letr da shchinhe nella.)

BI BANHEZ DZICHHO SHNEZECHHON

Biblia chhunen yelaneze de zake par yelenban chechho (Proverbios 2:1-5).

Gapchho tu da kun chhio tu nez wen lhau yelenban chechho de wak uxenlhallechho (Salmo 119:105).

Kuezchho tu da wen da za gake (Romanos 15:4).

 ¿WAKE SHEJLHECHHO KAN SHNA BIBLIA?

Wake, wiachho bixchen:

  • Tuze ka shnan. Chua bene besezojen lhau 1,600 iz. Lakse lage yuge bzunbia ljwelle, chhutil den besezoje nha tuze de llialhau tsetjen.

  • Bene besezojen bzue dille li. Bene chhesezoje de chhak lhau yell chie chhesekuashe bi de xinj da bzunhe. Klelhe ka bene ki, ben besezoj Biblia bit besekuashe da xinj de bzunhe nha yell chie (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Yuge den shna Biblia chhaken. Chupe gayua iz ants kuiayi Babilonia, Biblia wnhan dek ka gake (Isaías 13:17-22). Lekseka bnhe nhak kuiayin nha bgale lha ben wlliayi len (Isaías 45:1-3).

Lekseka de zan den nyoj le Biblia tu chhua guken. De li denhi chheyale kuezchho gake, por de nhaken Xtille Dios (2 Pedro 1:21).

 BNHABDE KUINHO

¿Nhak gaklhen Xtille Dios nheda?

Biblia chhollin dan shnabe nhi le ISAÍAS 48:17, 18 nha 2 TIMOTEO 3:16, 17.