Rabiguet

Galán ngú ni bibiguetbu

Galán ngú ni bibiguetbu

Gon ximod nga testigos xtuny Jehová gosaló toib campaña Manhattan (Nueva York) né ximod por campaña reʼ xidal buñ ma cuaʼ libros né guiich ni rasuidy ni ná la Biblia.