Crystal, godudy ló xiroʼ galnagan dzú gócbu mbiox, portín goyoʼ ni gonás lafuers né bixin láabu. Crystal rasetlaa ximod la Biblia gocné láabu guibigaxbu Jehová né guibanybu goxt.