Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Galnadxiʼ ni nap testigos xtuny Jehová órni noʼ desgrasy

Galnadxiʼ ni nap testigos xtuny Jehová órni noʼ desgrasy

Órni noʼ desgrasy, testigos xtuny Jehová rieeyibu racnéyibu xhermanyibu né stipnés buñ. ¿Xigony ronyibu láani? Por ni napyibu galnadxiʼ ni raslooy que nigolú nacyibu ni racanal cristo (Juan 13:35).

Nigoreʼ guibiʼno galrracné ni cuaʼ buñ dzú godudy ló desgrasy ni góc ló beʼo marz íz 2011 né galaʼ íz 2012. Labúu cueʼ loguiaʼno que guirá buñreʼ láaca cuaʼyibu galrracné par guisacyibu sacró né par guibigaxyibu Dios. Guirá Betel ni nap Testigos bixelyibu tipnés grupos de herman ni noʼ par gacné buñ ni cadudy ló desgrasy, par gacnéyibu herman de lagarycu né láaca herman de lagarycu labúu gocné.

Japón

Japón. 11 de marz íz 2011 toib xo rodann né tsunami bunyni galnadxin niis lad norte de gudx Japón. Xidalgayoʼ mil buñ godudy ló desgrasy reʼ. Testigos xtuny Jehová biduidyibu bidxiich né bunyibu dxiin lagarycu.

Brasil. Biaʼpy guel niis, bireʼ beʼen né ndeʼ bigaity xidalguixo buñ. Guirá testigos xtuny Jehová bixelyibu lagary ro góc desgrasy 42 toneladas de galrro ni diti raxin, 20.000 bot de nís, 10 toneladas de lairy né 5 toneladas ni guiquiinyibu par guisiáyibu, per láaca bixelyibu remeidy né stipnés cós.

República del Congo. Lagary reʼ 32 yoʼ ni gop testigos xtuny Jehová goyoʼ ni gosacloni por ni cuá guii toib lagary ro goyoʼtzay guip. Tap lidx de guirá herman cú binitlóni. Guirá family ni biaʼan scásiʼ cuaʼyibu galrro né lairy né goylésyibu lidx stipnés Testigos.

República Democrática del Congo. Testigos xtuny Jehová biduidyibu remeidy a xidal buñ ni bixoné galrradudy ni ritné galrradxib, né láaca biduidyibu lairy par guirá buñ ni biaʼpy guel nís lidx xtol guié daʼa ni góc. Né láaca Testigos ni nac doctor gon layibu, né biduidyibu tipnés ladx par guisagaʼyibu né toneladas de lairy a guirá buñ ni biaʼan scásiʼ ni dxee lainy yoʼ lairy.

Venezuela. Después ni bilox gocgogoluʼ guié ni buny que biaʼpy guel nís né bireʼ beʼn, tipnés grupos de herman ni noʼ par gacné buñ ni cadudy ló desgrasy gocnéyibu a 288 Testigos ni cadudy ló desgrasy, né bisaʼyibu más de cincuet yoʼ. Láaca cayacnéyibu buñ ni noʼ riesga lidx xtol ni ma cabix nís ló lagon de Valencia.

Filipinas

Filipinas. Después ni godudy tifones (guiérodann ni ritné buu né nís) bunyni que biaʼpy guel nís xidal lagary de gudx reʼ, Betel bixel ni guáyibu né láaca bixel lairy par guirá ni biaʼan scásiʼ. Né órni gosaló biaʼach ló nís Testigos de lagarycu gocnéyibu par guisiáyibu lagary reʼ.

Canadá. Congregación ni laa Slave Lake ni noʼ ló toibtica ranch ni noʼ gudx Alberta godudyni ló galnagan por ni cuá guii laidy dainy cú. Guirá congregaciones ni noʼ gahxca bixelyibu xiroʼ bidxiich par herman guisiá lidx. Como diti caquiinyibu más bidxiich, congregación bixel más de tigalaʼni par gacnéni guirá buñ ni cadudy ló desgrasy stoib lagary ló Gudxlio.

Costa de Marfil. Antes de nasaló guerr gudx reʼ, ló ro cayac guerr né órni biloxni, Testigos biduidyibu galrro par buñ, yoʼ ro guiaʼanyibu né dada goyoʼ doctor par layibu.

Fiyi. Lagary reʼ 192 family Testigos godudy ló desgrasy órni gocgoluʼ guié né biaʼpy guel nís. Como xidalyibu bisnit lagary ro gop xinimal né xalioo ni ratuidy layibu dzú. Testigos bixel ni caquiinyibu par tudyibu dzú.

Ghana. Órni biaʼpy guel nís ló gudx reʼ Testigos gocné a guirá buñ ni godudy ló desgrasy reʼ né biduidyibu ladx, né bisaʼyibu yoʼ par layibu.

Estados Unidos. Ló tzón gudx ro godudy toib bidon rodann ni bixin 66 lidx herman né saa 12 yoʼ binitló. Ná xidal herman ni godudy ló desgrasy reʼ ma napyibu toib seguro, cuaʼyibu galrracné par tzaʼ lidxyibu.

Argentina. Guirá congregaciones de testigos xtuny Jehová gocnéyibu guirá herman ni godudy ló desgrasy niis lad sur de gudx reʼ xtol dée ni goleʼ volcán.

Mozambique. Más de 1.000 buñ ni godudy ló desgrasy por ni diti góc guiee cuaʼyibu galrro.

Nigeria. Más de gaal Testigos cuaʼ bidxiich por ni bibixné camión layibu. Herman ni rabés lad norte de Nigeria láaca cuaʼ galrracné portín bixonyibu ló guerr ni goyoʼ lainy gudxcú. Portín gudxcú cadíil xtol ni nacyibu stoib gudx o religión.

Benín. Guirá buñ ni godudy ló desgrasy por ni biaʼpy guel nís, Testigos bixelyibu remeidy, lairy, mosquiter né biduidyibu yoʼ par guiaʼanyibu.

República Dominicana

República Dominicana. Órni godudy huracán ni laa Irené xidal congregaciones biduidyibu cós a guirá buñ ni biaʼan scásiʼ. Né gocnéyibu par goyaʼtzay lidx herman.

Etiopía. Chop lagary godudy ló desgrasy por ni diti góc guiee né stoibni por ni biaʼpy guel nís, por ngú Testigos bixelyibu ni caquiin guionca lagary reʼ.

Kenia. Guirá buñ ni godudy ló galrralán xtol ni diti góc guié, cuaʼyibu bidxiich.

Malaui. Testigos gocnéyibu guirá buñ ni biaʼan scásiʼ ni dxee lainy yoʼ lairy ló toib lagary ni laa Dzaleka.

Nepal. Después ni bireʼ beʼn, lidx toib buñgonaʼ Testigo bixinni, láabu cuaʼbu toib yoʼ ro golésbu chop tzón govitz né herman de lagarycu gocné láabu.

Papúa Nueva Guinea. Tipnés buñ mal bicaʼ guii xhoon lidx Testigos, né herman ma cayopyibu mod par guisaʼyibu láani stoib.

Rumania. Stipnés Testigos bisnit lidx por ni biaʼpy guel nís né cuaʼyibu galrracné par guisaʼyibu lidxyibu stoib.

Malí. Por ni diti góc guié diti goleʼyibu xitcal ló xcosechyibu. Senegal ni nap toib gudx ni noʼ gahxca de láani bixel bidxich par layibu por ni diti napyibu ni guáyibu.

Sierra Leona. Testigos ni nac doctor ni sieed de gudx Francia bidxinyibu lagary reʼ par ganyibu herman ni caxoʼ por ni goyoʼ guerr lagarycu.

Tailandia. Por ni biaʼpy guel nís xidal ranch, tipnés grupos de herman ni noʼ par gacné buñ ni cadudy ló desgrasy bisiáyibu né bunytzaayibu tigayoʼ yoʼ né xhoop lagary ro radop Testigos.

República Checa. Después ni biaʼpy guel nís binitlóni xidal lidx Testigos. Xhermanyibu ni noʼ gudx Eslovaquia gocné layibu.

Sri Lanka. Par ló naareʼ ma casi guidopynac ló gudx reʼ Testigos ma gocné buñ ni godudy ló desgrasy dzú góc toib tsunami.

Sudán. Bidxingoluʼ galrro, lairy, ni guicañeʼyibu né lairy lon par guirá Testigos ni caxony xtol ni noʼ guerr gudxcú.

Tanzania. Por ni biaʼpy guel nís 14 family bisnit guirá cós ni gop. Guirá congregaciones ni noʼ gahxca, biscadyibu lairy né stipnés cós ni labúu guiquiinyibu lidxyibu.

Zimbabue. Ló toib lagary de gudx reʼ, por ni diti góc guié goyoʼ galrralán. Testigos bixelyibu galrro né bidxiich a guirá buñ ni godudy ló galrralán reʼ.

Burundi. Buñ ni biaʼan scásiʼ cabiʼ doctor layibu né cacaʼyibu stipnés clas galrracné.