Rabiguet

Nigoreʼ ma rabiʼya la Biblia ló xtiidza

Nigoreʼ ma rabiʼya la Biblia ló xtiidza

Gon ximod tipnés buñ ngüet ni ma noʼ ximbiox ma gocnéguluni layibu ni ma napyibu la Biblia ló diitz gop americano.