Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Guirá ni rac Betel

¿CHÚ LAYIBU RONY NI NÁ JEHOVÁ LÓ XTZÚNO?

¿Xí dxiin rac lagary ro rony testigos xtuny Jehová dxiin?

Guirá buñ ni ná guieed reʼ labúu guicaʼ racorrido par guimbuyibu toibtica Betel ni napdo. Raruʼdo looy guieedlo né guimbulo Betel.

¿CHÚ LAYIBU RONY NI NÁ JEHOVÁ LÓ XTZÚNO?

¿Xí dxiin rac lagary ro rony testigos xtuny Jehová dxiin?

Guirá buñ ni ná guieed reʼ labúu guicaʼ racorrido par guimbuyibu toibtica Betel ni napdo. Raruʼdo looy guieedlo né guimbulo Betel.