Rabiguet

Campaña ni cayac ló guidopynac Gudxlio

Campaña ni cayac ló guidopynac Gudxlio

Bibiʼ reʼ tidxó video ni laa Testigos xtuny Jehová: raniʼyibu diitz sacró ló guidopynac Gudxlio ni rabeʼ testigos xtuny Jehová.