Rabiguet

¿Xigony testigos xtuny Jehová diti raniʼ iglesia lagary ro radop?

¿Xigony testigos xtuny Jehová diti raniʼ iglesia lagary ro radop?

Diitz griego ni biquiinyibu órni cuá la Biblia né ni rac traducir xomod «iglesia» raduidyni diitz que nacni congregación o a tipnés buñ ni rasob ni ná Dios, diti raduidyni diitz que nacni lagary ro radop buñ.

Por ejemplo órni Pablo bicaʼbu guiich ló tipnés herman de gudx Roma, bixelbu dioxh ló toib galtzeʼel ni góc laa Áquila né Priscila, goniʼbu ndeʼ: «Colguiduidy dioxh iglesia ni radop lidxyibu» (Romanos 16:5, Nueva Versión Internacional). Nayadit rienni que Pablo bixel dioxh ló tipnés buñ, ló congregación ni bidop lainy yoʼ cú. *

Por ngú, xalagary guinido que lagary ro radopdo nacni toib iglesia ló dixtil rareʼ láani Salón del Reino.

¿Né xigony laani Salón del Reino de los Testigos de Jehová?

Noʼ xidal razón por ni radzak laa reʼ láani. Reʼ guisuidyno xigony laani scú:

  • Lagary ro radopdo nacni toib yoʼ, toib lagary ro ronydo xireuniondo.

  • Radopdo par gonyxiroʼdo Jehová, Dios ni la Biblia rasetlaa, né par guibigaxdo láabu (Salmo 83:18; Isaías 43:12).

  • Láaca radopdo par guisuidydo más de Gobierno xtuny Dios, Gobierno ni bisetlaagoluʼ Jesús (Mateo 6:9, 10; 24:14; Lucas 4:43).

Raruʼdo looy tzeelo toibtica Lagary ro radopdo ni noʼ gahxca ro rabéslo par guibiʼlo ximod rac xireuniondo.

^ Párrafo. 3 Stipnés textos ni láaca rasetlaa que scú nacni, sieed ló 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 né Filemón 2.