Rabiguet

¿Xigony testigos xtuny Jehová riguenyibu buñ ni nap religión?

¿Xigony testigos xtuny Jehová riguenyibu buñ ni nap religión?

Raduidydo cuent que buñ ni ma nap xireligión rioladx guininéyibu lóodo ni ná la Biblia. Lóodo napdo respet ni rony pensary buñ, né riaʼanni en layibu xí guiluladxyibu, né por ngú diti rony lafuersdo buñ guicadiag lóodo.

Órni ranido de religión, ronydo rutirigaʼlni lóodo par gonydo ni ná la Biblia, gacdo «natzaayxat» né guislooydo «xiroʼ respet» a stoib buñ (1 Pedro 3:15). Nando que sioʼ buñ ni diti sacadiag lóodo (Mateo 10:14). Per raquiin guininédo buñ par guiduidydo cuent ximod guicapyibu. Láaca, mod nabany buñ radzani.

Guibiʼno ximod, rioʼ ór toib buñ ni noʼ xchiin diti labúu raninédo láabu per stoib ór labúu sacadiagbu lóodo. Láaca noʼ buñ ni radudy ló galnagan né ngú rony que guiyopybu xcalrracné la Biblia. Por ngú ronydo por guininédo láabu xidal buelt.