Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

«Rabésno ni diti rabiʼno»

«Rabésno ni diti rabiʼno»

Dzú ni see toib buñ ni góc laa Job cualó xiroʼgolu galnagan par nasiambu Jehová. Guibiʼno ximod family Bannister radudy ló xiroʼ galnagan xomod Job. Per ¿xí gocné layibu par diti tampa ñoʼyibu ló galrrasaʼ?