«Rabésno ni diti rabiʼno»

Buñdzab rayopy mod guichéno nisló Jehová par guialadxno guirá ni cabésno ló dzú ni sietra. ¿Xí labúu gonyno par diti guisianno Jehová né diti tampa tzoʼno ló galrrasaʼ?

«Rabésno ni diti rabiʼno». Ro rasalóni

Toib family racaló galnagan xomod Job. Xomodca family reʼ, lóono láaca labúu guicalóno guirá galnagan né xcalrracné Jehová.

«Rabésno ni diti rabiʼno»

Sacróyen nac video reʼ né sacnéni lóono par dipa guisianno Jehová, né guisetnaladxno guirá ni cabésno ló dzú ni sietra.