Rabiguet

Toib mbioxhlas ni góc nayaʼ rabiguet

Ndeʼ nac historia de toib herman mbioxhlas ni bidzak né stipnés buñ ni diti buny xinésni. Dxoga dxoga bunybu cós ni rony guirá ximig copybu. ¿Xí rony xfamilybu? Película reʼ raslooyni xí riesga racaló mbioxhlas ló xtzúno né rasuidyni lóono xidal mod par guicanalno.