Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Marcos

Ro rasaló Marcos

Video reʼ ló chop tzónsi diitz rasetlani Evangelio xtuny Marcos, toib libro dop ni rasetlaa mod buny Jesús xchiin Dios.