Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Habacuc

Ro rasaló Habacuc

Video reʼ ló chop tzónsi diitz rasetlani mod nac libro xtuny Habacuc, toib profecía ni labúu gacné lóono guicalóno galnagan.