Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló Ester

Ro rasaló Ester

Gon pu dzú góc guirá ni rasetlaa libro xtuny Ester, libro reʼ raslooy ximod gopbu balory cualóbu buñ ni goniiny nanitló xcudx Dios. Né bisuidy balaati racnéni lóono.