Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló 1 Timoteo

Ro rasaló 1 Timoteo

Gon xi láani bicaʼ apóstol Pablo ló primer guiich ni bixelbu ló ximigbu Timoteo, mbioxhlas reʼ gócbu toib superintendente xtuny congregación cristiana.