Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

LESIONY 5

Bíil xomodpa sieed ló guiich

Bíil xomodpa sieed ló guiich

¿Xí raquiin gonylo par goʼol lo fuers xomodpa caa ló guiich?