Colguisetnaladx tzeʼel Lot

Ma godudy 2.000 mil íz de goló goniʼ Jesús diitzreʼ né nigolú rasacni. Bibiʼ ximod Brian né Gloria bisuidyibu ximod ganyibu xfamilyibu de guirá riesga ni goniʼ Jesús.

Colguisetnaladx tzeʼel Lot (midid 1)

¿Ximod toib family non guislooy pal sasobyibu Jehová o guiyopyibu mod gapyibu bidxiich?

Colguisetnaladx tzeʼel Lot (midid 2)

¿Xí cós labúu ñony que ñoʼno ló riesga né ñalsitno de Dios?

Colguisetnaladx tzeʼel Lot (midid 3)

Jesús bisetlaa de toib historia ni racné lóono. Nga ni gosaclóo tzeʼel Lot, né lóono diti non guisaclono scúca.