Video reʼ rasetlani ximod toib versículo xtuny la Biblia gocnéni Grayson par biduidybu cuent que ná nacbu buñ galkié labúu gonybu ni ná Jehová.