Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Mápa mer guinitló Dios galrrioʼob

Mápa mer guinitló Dios galrrioʼob

«¿Xigony raduidylo lagary guibiʼya cós mal? ¿Né xigony raduidylo lagary tzoʼ galrrioʼob? ¿Xigony noʼ galrranitló né xigony noʼ ni ronynaa saʼ nislóya? ¿Né xigony nogoluʼ galrradíil né xigony nigolú racaló buñ saʼ?» (Habacuc 1:2, 3). Scá goniʼ Habacuc toib buñtzay ni Dios cuacuent. ¿Goniʼbu ndeʼ por ni diti gopbu confianz lóo Dios la? Yaca, diti gocni scú. Dios góoch láabu que ma napbu toib dzú par guinitlóbu galrrioʼob (Habacuc 2:2, 3).

Órni cadudyno ló galrrioʼob o toib buñ ni ronladxno casaclóo ngú, nimaca radudy ló xpensaryno xigony yása guinitló Dios galrrioʼob né que ma raquiin gonybu láani nimaca. Per la Biblia raduidy confianz lóono né diitzreʼ: «Jehová diti racla par gony cumplir guirá ni ma goniʼ, xomod rony pensary tipnés buñ, per nacbu paseins né lóoto portín diti nainy láabu que ni toib guinitló; xalagary ngú, raniiny láabu que guiráto gac arrepentirto» (2 Pedro 3:9).

¿PU DZÚ GUINITLÓ DIOS GALRRIOʼOB?

Dios mápa mer gonybu láani. Jesús goniʼ tipnés cós ni guislooy que gudxliogoxreʼ ma guinitló, né buñ de toibsi generación sabiʼ láani (Mateo 24:3-42). Ló naareʼ ma cayac cumplir profecía reʼ, ndeʼ raslooy que Dios ma noʼ ni cayonybu, né gudxliogoxreʼ mápa mer guidxin dzú guinitlóni. *

Per ¿labúu guinitló Dios galrrioʼob la? Órni Jesús goyoʼ ló Gudxlio, bislooybu que Dios labúu cueʼ galrrioʼob. Guisuidyno tipnés mod ni bunybu láani.

Buroʼdant. Toibtica dzú, laʼga Jesús né xpiimbu noʼyibu ló nisdaʼ ni noʼ gudx Galilea, bietj toib buroʼdant ni goloʼ layibu ló riesga né ralooypani naguich bark ni noʼyibu lainy. Jesús bislooy, que láabu né Bixiosbu labúu rascueʼsyibu buroʼdant (Colosenses 1:15, 16). Jesús nosi goniʼ ndeʼ: «¡Goyoʼdzu! ¡Golés! Né golés góc buu, né dzudiguieʼ biaʼanni» (Marcos 4:35-39).

Galguitz. Xidal buñ gon que Jesús labúu bisialbu buñdxep, buñxot, buñ ni gonás yoʼob, buñ ni gop lepra né stipnés galguitz. La Biblia raniʼ que Jesús «bisialbu guirá buñ ni cadudy ló galrrioʼob» (Mateo 4:23, 24; 8:16; 11:2-5).

Galrralán. Órni Jesús gosaa goniʼ xtiitz Dios ló Gudxlio, chop buelt biquiimbu galnadip ni biduidy bixiosbu láabu par natalbu tidxó galrro ni gopbu par nayaʼanbu xidal mil buñ (Mateo 14:14-21; 15:32-38).

Galgoity. Laʼga goyoʼbu ló Gudxlio, Jesús golísbu tzón buñ ló Gudxlio né toibtica de layibu ma sané tap govitz de goló goity. Ndeʼ nayadit raslooy que Jehová labúu guilísbu gueʼet (Marcos 5:35-42; Lucas 7:11-16; Juan 11:3-44).

^ Párrafo. 5 Pal nainy looy ganlo más xigony ma rabésno ló dzú ni ma guidubylagaʼ, goyee ló capítulo 9 ni sieed ló libro ni laa, ¿Xí ni merpa rasuidy la Biblia?, ni rabeʼ testigos xtuny Jehová. Labúu guilitlo láani scásiʼ ló www.jw.org/zpa.