Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Xcalnan la Biblia dipa radudy xtzúni

Xcalnan la Biblia dipa radudy xtzúni

BUNYSI PENSARY que noʼlo lainy toib museo ro bidza palory ni ma xidzú íz goyaʼ. Casi guiráni ma noʼ guʼur láani, ma nibalaʼni. Tipnésni ma biroʼ cueʼ. Per rabiʼlo que toibticani nasacdxiich. Riendxich ximod goyaʼni. Ranabdiitzlo buñ ni sané looy: «¿Ndeʼ más nicopyni que stipnésca la?» Láabu racapybu: «Yaca, más nigolienni, dipa ma goyoʼ ór góc copyni». Ranabdiitzlo láabu stoib: «¿Ragoʼtzaydxichto láani la?». Láabu racapybu looy: «Yaca, ndeʼ chonan xi guirá cós ma gosaclóo, ma gonás guiee né buu láani né xidal buñ ná nabann láani». Sigory ranabdiitzlo looyca: «¿Xí clas yoo biquiinyibu órni bisaʼyibu láani?».

Labúu guinino que la Biblia nacni xomod palory ni ma xidzú íz goyaʼ per ná scú nasacdxiichni. Láani más nigolienni que casiʼ guirá libros ni noʼ. Nanno que noʼ stipnés guiich ni láaca nigolien xomod palory ni bisetlano noʼ lainy museo, per ma biooxni portín ma napni xidal íz. Tipnés temas ni raniʼ de ciencia ni sieed ló guiich golien reʼ, ma godudy xtzúni portín ma bireʼ temas ni más nicopy. Remeidy ni rasetlani, xalagary gacnéni buñ más ronyni mal. Né xidal guiich golien reʼ ma nosi tiplaʼsi noʼ, portín ma biooxni o ma bixinni.

Per la Biblia diti nacni scú. Ma napni más de tzón mil gaaygayoʼ íz, né diti ma biooxni. Né desde ló dzú ni see dada ló naareʼ, goyoʼ ni bisaʼij láani, gobierno diti raduidy permís gap buñ láani né noʼ ni raniʼ mal de láani, ná scú diti ma binitlóni. Galnan ni noʼ ló naareʼ diti ma buny gan láani, portín antes que buñnan ñan toib cós, la Biblia ma goniʼ láani (bibiʼ cuadriyen ni ná, «¿Ma godudy xtzúni o más nanni que buñnan la?»).

 LITZ NI NON GUISOBNO LÓ NAAREʼ

Ná scú, sigory ranabdiitzlo looyca: «¿Nigolúpa racné xilitz la Biblia buñ la?». Par ganno ximod rarexa galrranabdiitz reʼ, buny pensary ló guirá galnagan ni racaló buñ ló naareʼ. ¿Xí cós más radzuiby buñ? Sigory rieed ló xpensarylo guerr, Gudxlio caxinni, buñ ronynaa saʼ. Nigoreʼ buny pensary ló tipnés galrrasuidy ni sieed ló la Biblia né, laʼga casuidylo láani, gonabdiitz looyca: «¿Más sacró nabésno pal buñ nasob guirá ndeʼ la?».

BUÑ NI RAYOPY MOD GUIGUAʼ SACRÓ

«Dichós buñ ni rayopy mod guiguaʼ sacró né saʼ, portín layibu sacyibu xiin Dios» (Mateo 5:9). «Pal labúuni, colgony rutirigaʼlni lóoto par guiguaʼto sacró né guirá buñ» (Romanos 12:18).

BUÑ NI NAP GALRRONLADX NÉ RATUIDY SCÁSIʼ XCALKIÉ SAʼ

«Dichós buñ ni nap galrronladx, portín sioʼ ni sonladx layibu» (Mateo 5:7). «Colgony guantary saʼto né colguituidy scásiʼ xcalkié saʼto ná pal noʼ razón guidzuitzto. Xomod Jehová * bituidy scásiʼ xcalkiéto, scúca non gonyto láani» (Colosenses 3:13).

BUÑ NI RAGOBIOO GUIRÁ CLAS BUÑ

«De toibsi buñguieeu [Dios] bisaʼbu guiráxadit buñ ni noʼ ló gudxlio» (Hechos 17:26). «Dios diti rabúbu buñ, Dios racacuentbu buñ ni radzuiby láabu né rony xinésni. Nac nitisi nac xcudxyibu» (Hechos 10:34, 35).

BUÑ NI RAN GUDXLIO

«Jehová Dios cuaʼbu buñguieeu né goloʼbu buñguieeucu lainy lagary móz ni góc laa Edén par ñonybu dxiin loni né ñanbu láani» (Génesis 2:15). Dios sanitlóbu «guirá ni caxin gudxlio» (Revelación [Apocalipsis] 11:18).

BUÑ NI DITI RASOBLADX BIDXIICH NÉ DITI RONY GALYOXH

«Colguixal bisalóto né colgap lóoto par diti guisobladxto xitcal, portín ná órni buñ nap xiroʼgolu cós, láani diti ronyni que buñ guibany» (Lucas 12:15). «Galyoxh né cós buidy de guirá clas, o galrrasobladx, diti guitlaani ladto, portín lóoto nacto buñ nayaa» (Efesios 5:3).

BUÑ NI NATZAY XCALRRIEN NÉ RONY DXIIN

«Raniiny lóono gacno buñ ni natzaay xcalrrien ló guirá cós» (Hebreos 13:18). «Ni rabann, ma diti cuann más, xalagary ngú gonybu dxiin nadip» (Efesios 4:28).

BUÑ NI RACNÉ NI CAQUIIN GALRRACNÉ

«Colgony animar a guirá ni noʼ nabann colgacné buñ ni diti nadip, colgap paseins a guirá buñ» (1 Tesalonicenses 5:14). Non «ganno mbiox bisapy né gonaʼ viod ló ro cadudyibu ló galnagan» (Santiago 1:27).

La Biblia diti nosi rasetlani xí clas buñ non gacno, láaca rasuidyni lóono gonladxno ni ná la Biblia né guisobno ni náni guirá dzú laʼga nabanyno. Pal guiráno nasobno ni ná la Biblia, diti tampa nacalóno galnagan xomod ló naareʼ. Scú láani, xilitz la Biblia más raquiinno láani ló naareʼ. Per ¿noʼ pu racné la Biblia looy la?

 ¿XIMOD LABÚU GACNÉ LA BIBLIA LOOY?

Toib buñguieeu ni gopgoluʼ galnan goniʼ scareʼ: «Por mod rony toib buñ, raslooybu xí clas buñ nacbu» (Mateo 11:19). ¿Noʼlo de acuerdo né ndeʼ ja? Toib mod ni labúu ganno pal toib consej raquiinni o yaca ngú guibiʼno pal racnéni lóono órni rasobno ni náni. Por ngú, xinésni guinabdiitzlo looyca: «Pal la Biblia nigolú raquiinni, ¿xí diti sacnéni naʼ laʼga nabani la? ¿Nigolúpa sacnéni naʼ guicalóya galnagan ni napa nigoreʼ la?». Guibiʼno ximod.

Diana * nigolú goyoʼ xchiimbu, goxtiguie bibanybu né diti noʼ xí buny falt láabu, per tisintiempsi cualóbu tipnés desgrasy: xiindzapbu goity, xcaltzeelbu bibíl né godudybu ló galsii. Láabu nábu: «Ma diti goona chú naʼ; bisnita xiindzapa, tzeʼela né lidxi. Bisnita guiráni: fuers xtuni né ma nac nacsi bibani».

Diana biduidy cuent que nigolú ni ná texto reʼ: «Nosi 70 íz labúu rabanyno, o 80 íz pal nacno buñ nadip. Per guirá ndeʼ ritné galrrasaʼ né galrrioʼob; íz reʼ naguel radudy né scúca lóono» (Salmo 90:10).

Ló guirá galnagan reʼ, Diana biyopy xcalrracné la Biblia, né nigolú gocnéni láabu. Xomod guisuidyno ló guionca artículos reʼ, xidal buñ ma biduidy  cuent que más galán rieeni layibu órni rasobyibu ni ná la Biblia. Ma biduidyibu cuent que la Biblia nacni xomod palory ni goyoʼ lainy museo ni bisetlano ro rasaló artículo reʼ. Diti nacni xomod stipnés libros ni conforma radudy íz radudy xtzú. ¿Nac la Biblia scú portín gadzé mod goyaʼni la? ¿Xí nigolúpa Dios golonés buñ par nacaʼ láani o napni xpensary buñgudxlio la? (1 Tesalonicenses 2:13).

Sigory láaca looy raduidylo cuent que diti rabanyno xidzú né pór galnagan racalóno laʼga nabanyno. ¿Chú rayopylo guisialdó xcalnabanylo, gacné looy né guilitz looy órni racalólo galnagan?

Guibiʼno tzón mod ni la Biblia labúu gacné looy guirá dzú.

  1. Gonyno por diti guiabno ló galnagan.

  2. Gony reglarno galnagan ni napno.

  3. Guicalóno galnagan órni ma diti labúu guitzaʼno mod nabanyno.

Ló artículos ni sieed sasuidyno tzón modreʼ.

^ Párrafo. 10 La Biblia rasuidy que laa Dios ngú Jehová (Salmo 83:18).

^ Párrafo. 24 Laa buñ ni ritlaa ló artículo reʼ né stipnés ni sieed bidzaʼni.