Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

3. Racnéni lóono guicalóno galnagan

3. Racnéni lóono guicalóno galnagan

Noʼ galnagan ló naareʼ ni ma diti nap remeidy. Xomod pal toibtica xfamilylo goity o looy caxoʼsiilo, nosi ni labúu gonylo ngú guiyopylo mod guichoclo ló galrrioʼob ni cadudylo ló. ¿Labúu gacné la Biblia lóono ló galnagan reʼ la?

GALGUITZ NI MA DITI NAP REMEIDY

Rosa ná: «Nápa toib galguitz ni golnéya, guirá ór rien toib yoʼob naʼ. Nigolú castoʼbyni naʼ». Láabu nigolú goyoʼbu ló galrrasaʼ portín ma diti labúu bisuidybu la Biblia né xquiichbu. Per diitz ni goniʼ Jesús ló Mateo 19:26 nigolú gocné láabu, ni ná: «Par Dios guirá cós labúuni». Rosa biduidy cuent que labúu guisuidy buñ de xidal mod. Rioʼ ór ma diti labúu bíilbu por yoʼob ni bieen láabu, por ngú bicadiagbu tipnés grabaciones né stipnés libros né guiich ni raniʼ de la Biblia. * Láabu nábu: «Pal diti ñoni ngú, ñalsita de Dios».

Órni Rosa rasac nabambu portín ma diti labúu ronybu midid bunybu nírcu, rasialdó xcalnabanybu diitz ni sieed ló 2 Corintios 8:12, ni ná: «Pal nigolúpa nainy guiduidyto láani, sonyto rutirigaʼlni lóoto por guiduidyto ni napto, diti ni diti napto». Ndeʼ rony que guisetnaladxbu que Dios racacuent xchiimbu, portín ronybu dada rutirigaʼlni láabu gonybu.

ÓRNI RAITY BUÑ NI NADXIʼNO

Diana, ni ma bisetlano nagaa, rasetnaladxbu: «Xcalgoity xiindzapa ni pénsa gop 18 íz nigolú bisioʼobni  xcalnabani, buni pensary que ma diti labúu nabani más. Bidza mod bibani». Texto ni gocné Diana láani ngú Salmo 94:19, ro salmista góoch a Jehová scareʼ: «Órni godudy midid goyoʼya ló galrrasaʼ, looy gocnélo naʼ né bisialdólo xcalnabani». Láabu nábu: «Gonaba lóo Jehová ñacné naʼ par labúu ñoni alga ni nachoc ló yoʼob ni gosaca».

Diana gosaló buny dxiin scásiʼ lainy xcudx Jehová né ngú nigolú gocné láabu. Conforma godudy dzú bibiʼbu láabu xomod crayón ni raquiin mbiox scuel par guitié: ná ma nibalaʼni, raquiinsa mbiox láani par guitié. Bisuidybu que ná ma nibalaʼbu xomod crayoncu, labúu gocnébu stipnés buñ. Nábu: «Bidudi cuent que órni biquiinna xilitz la Biblia par gocnéya buñ guienyibu ni ná la Biblia, Jehová láaca gocné naʼ». Diana bicaʼ ló guiich laa guirá buñ ni rasetlaa la Biblia ni láaca godudy ló galrrioʼob. ¿Xí biduidybu cuent? «Guiráyibu gocyibu buñ ni gonab lóo Dios guirá ór». Láaca bisuidybu que pal diti raxalno la Biblia, diti sanno ximod racapy Dios lóono.

Per la Biblia láaca bisuidyni Diana gony pensary ló cós ni gac ló dzú ni sietra diti ló cós ni góc ló dzú ni see. Nigolú racné láabu diitz ni sieed ló Hechos 24:15, ni ná: «Siás gueʼet ni buny xinés nisló Dios né ni diti buny xinés». ¿Nigolúpa raluladxbu guilís Jehová xiindzapbu la? Guiduidyno lagary guicapybu: «Nandxichi que sabiʼya xiinna. Bixiosa ni noʼ guibá ma bicaʼbu ló guiich dzú ni gando saʼdo. Ló xpensari rabiʼya que ma noʼdo lainy lagary móz né rasaca suusi cabiʼya láabu dzú golbu».

^ Párrafo. 4 Xidal grabacionescu noʼni ló Internet www.jw.org/zpa.

La Biblia labúu guisialdó xcalnabanyno ná ma diti radzel xcalrrienno xi gonyno