Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Láabu rioʼbu galrrasaʼ por looy

Láabu rioʼbu galrrasaʼ por looy

Ná tipnés buñ labúu guisioʼob xcalnabanylo, noʼ toib ni dipa sony láani. ¿De chú láabu canino?

Rey David goniʼ: «Ná pal bixiosa né xinaʼya nasian naʼ, Jehová sagobioo naʼ» (Salmo 27:10).

Jehová «Bixiosno ni nap xiroʼ galrronladx [...] nacbu Dios ni racné lóono guisacno sacró, ni racné lóono ló guirá galnagan ni radudyno ló» (2 Corintios 1:3, 4).

«Colguisian ladxñabu guirá galrrasaʼ ni napto, portín láabu rioʼbu ló galrrasaʼ por lóoto» (1 Pedro 5:7).

Sadudylo cuent que Dios rioʼ galrrasaʼ por looy ló capítulo 12 ni sieed ló libro ni laa ¿Xí ni merpa rasuidy la Biblia?, ni rabeʼ testigos xtuny Jehová. Láaca noʼni ló www.jw.org/zpa.