Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Órni ma digaldini looy

Órni ma digaldini looy

GOXTIGUIE rabanyno órni diti cacalóno galnagan, per noʼ cós ni labúu guitudy lóono ló xiroʼ galrrioʼob.

Por ejemplo, Sally, * de Estados Unidos, bisnitbu casi guirá xcósbu ló toib guiérodann. Láabu nábu: «Buni pensary que ma diti labúu ñoni guantary más. Xidal buelt gosaca que ma digaldini naʼ».

Órni raity buñ ni nadxiʼno, láaca toib galrrioʼob rodann láani. Janice de Australia, ná: «Dzú goity guiropca xiingaʼna, xcalnabani bioynoyni né bitopa láani né gosalóya biquiʼda láani cueʼ saʼni. Goodxi Dios: «¡Ma digaldini naʼ Dios! Nosi nainy naʼ gaasi né gati».

Daniel, láaca nigolú bioʼob xcalnabanybu órni tzeelbu goyoné stoib buñ. Láabu nábu: «Órni tzeʼela góoch naʼ que ma goyonébu stoib buñ, gocni suusi ñaʼis toib gudxil lainy xcalnabani. Nigolú dada lainy dxit bioʼobni naʼ, gocni suusi guirága ór natzaʼis buñ toib gudxil ladxdaʼya, scá gosaca por xidal beʼo».

Revista Guiich ni caniʼ sacnéni looy guidudylo cuent que noʼ razón par guibanylo ná pal cadudylo ló xiroʼ galrrioʼob órni

Nír guisuidyno xi labúu gonyno órni rioʼ desgrasy xomod guiérodann, xo rodann né stipnés cós.

^ Párrafo. 3 Ló artículos reʼ bidzaʼ laa tipnés buñ.