Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 13

Galchiser né galbruj mal láani

Galchiser né galbruj mal láani

Buñdzab ná que gacno buñ chiser. Xidal buñ rony adorar xhomil ni ma goity o espíritu par diti gonygu mal láabu. Ronybu láani portín radzuibybu que espíritu reʼ gony mal láabu. Raquiimbu guipnil o caden, para que espíritu reʼ diti gony mal layibu. Reʼbu «remeidy» ni layibu raluladxbu que nap poder par guisial, o raquiimbu láani par coʼbu ladyibu. Noʼ tipnés buñ racachlan cós lainy yoʼ liich, o racachbu láani portín ronybu pensary que ndeʼ nap poder par labúu guilá láabu. Stipnés raquiin «remeidy» ni nábu nap poder par labúu gacné láabu ló negosy ni napbu, o lo tarié ni napbu ór ni rieb scuel o ór ni nainy tzó xí noybu.

Toib mod galán par diti labúu gony Buñdzab mal lóono, láani ngú gacno ximig Jehová. Jehová né ángeles xtuny nap más poder que Buñdzab né ángeles xtuny (Santiago 2:19; Revelación 12:9). Jehová nainy guiquin xpoder par gacné ximig, guirá ni diti rasian gony ni láabu naabu (2 Crónicas 16:9).

La Biblia ná: «Diti non gactó buñ chiser». Jehová diti rioladx galchiser né galbruj portín láani labúu ronyni que Buñdzab né ángeles xtuny gony mandary lóono (Levítico 19:26).