Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 APÉNDICE

¿Xí ngú «Babilonia la Grande»?

¿Xí ngú «Babilonia la Grande»?

REVELACIÓN sitné diitz ni diti non guienno modpa caani (Revelación 1:1). Guibiʼno ximod, Revelación raniʼ de toib gonaʼ yox ni caa lacaa laa reʼ «Babilonia la Grande». Láaca raniʼni que rabúbu ló «xidalguixo buñ né ló gudxrop» (Revelación 17:1, 5, 15). Ndeʼ diti labúu ñony toib buñgonaʼ ni nac de beʼel né runy, por ngú Babilonia la Grande non gacni toib símbolo. Per ni non guicapyno ngú, ¿xí rony representar gonaʼ yox reʼ?

Revelación 17:18 rarexa xí ngú «gudxrop ni nap toib gobierno ló buñ ni rony mandary gudxlio». Diitz «gudxrop» ronyni que gonyno pensary de toib grupo de buñ ni rony dxiin toibsi. Láaca, «gudxrop» reʼ rasanir ló guirá «buñ ni rony  mandary gudxlio». Por ngú, Babilonia la Grande nacní toib grupo ni rony mandary guidopynac Gudxlio. Labúu guinino que nacní toib imperio ni noʼ ló guidopynac Gudxlio. Per ¿xí clas imperio? Ndeʼ nac toib imperio de guiráxadit religión falz. Guibiʼno ximod tipnés textos ni sieed ló Revelación rasetlaa que scú nacní.

Guirá imperios labúu gacni político, de negosy o religioso. Nánno que Babilonia la Grande diti nacní toib imperio político portín Xtiitz Dios ná que «buñ ni rony mandary gudxlio [guirá políticos ni noʼ] buny galyoxh né gonaʼ reʼ». Gonaʼ reʼ ronygoluʼ galyoxh portín racbu toibsi né guirá buñ ni rony mandary ló Gudxlio ronybu rutirigaʼlni láabu par gapbu galnadip né gony mandarybu gobiernos ni noʼ. Por ngú gonaʼ reʼ rareʼ laabu «gonaʼ yox» (Revelación 17:1, 2; Santiago 4:4).

La Biblia ná que órni gonaʼ reʼ guinitló, sioʼobni a «guirá buñ ni rony negosy [...] ni noʼ ló gudxlio». Scá raduidyno cuent que Babilonia la Grande diti nacní toib imperio de negosy. Scú, textos raslooyni que guirá buñ ni rony mandary Gudxlio né ni rony negosy «sit» guisagaʼ guibiʼ láabu (Revelación 18:3, 9, 10, 15-17). Por ngú, napnó razón par guinino que Babilonia la Grande diti nacní toib imperio político, o de negosy, nacní religioso.

Noʼ stoib prueby que nacní toib imperio religioso: nayadit ná que rascúni guirá gudxrop né «xcalchiser[ni]» (Revelación 18:23). Guirá clas galchiser nacní religioso né sieetni de demony. Por ngú, diti radziguiaʼno que la Biblia rabeʼ laa Babilonia la Grande «lagary ro dxee demony» (Revelación 18:2; Deuteronomio 18:10-12). Láaca rabiʼno que imperio reʼ nigolú racalóni religión ni rasuidy xinésni, «profetas» né buñ «nayaa» (Revelación 18:24). Nigolú rianladxyibu religión ni rasuidy xinésni portín racalóyibu né ronynayibu dada ragaityibu guirá «testigos xtuny Jesús» (Revelación 17:6). Raluladxno que Babilonia la Grande rony representarni imperio de guirá religión falz ni noʼ ló guidopynac Gudxlio, ladni noʼ guirá religión ni racaló a Jehová Dios.